Sobota 14 Grudnia 2019r. - 348 dz. roku,  Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 03.01.09 - 14:08     Czytano: [2327]

Dział: Nasze zdrowie

GMO do RPO
Dotyczy wniosku Koalicji "POLSKA WOLNA OD GMO" do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o interwencję w sprawie nieprawidłowości dotyczących stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych w rolnictwie i żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z brakiem właściwej reakcji na wystąpienia, apele i interwencje jakie Koalicja "POLSKA WOLNA OD GMO" wystosowywała na przestrzeni 2008 roku do władz państwowych odpowiedzialnych za ochronę społeczeństwa i środowiska naturalnego przed niekontrolowanym napływem żywności i nasion roślin genetycznie modyfikowanych na terytorium RP, mając na względzie dziesięciokrotny wzrost areału nielegalnych upraw kukurydzy transgenicznej w sezonie 2008 r., co stanowi jawne łamanie obowiązującej Ustawy o nasiennictwie, z powodu braku wprowadzenia w życie zakazu stosowania GMO w paszach określonego w Ustawie o paszach, ze względu na brak wprowadzenia w życie obowiązku znakowania żywności GMO, mając na względzie ustępstwa poczynione przez Rząd w formie zmiany "Ramowego Stanowiska Polski dotyczącego GMO" w kierunku dostosowania go do wymagań Komisji Europejskiej, biorąc pod uwagę wadliwy projekt nowej ustawy "Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych" przedłożony do akceptacji przez Komisję Europejską, w poczuciu obywatelskiej odpowiedzialności, w dniu 23 grudnia 2008 r., Koalicja "POLSKA WOLNA OD GMO" wystąpiła do Rzecznika Praw Obywatelskich dr Janusza Kochanowskiego z wnioskiem o podjęcie natychmiastowej interwencji w sprawie odnotowanych nieprawidłowości dotyczących zastosowań organizmów genetycznie modyfikowanych na terenie Polski skutkujących narażeniem zdrowia obywateli oraz zniszczeniem środowiska i stratami w rolnictwie.

W piśmie do Rzecznika Praw Obywatelskich zawarto:

Wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego za zaniedbania skutkujące skażeniem biologicznym terytorium Polski przez organizmy genetycznie zmodyfikowane.

Wniosek o interwencję w sprawie odpowiedzialności karnej członków Komitetu Ochrony Roślin PAN za brak powiadomienia o nielegalnych uprawach roślin GMO.

Wniosek o interwencję w sprawie wprowadzenia obowiązku znakowania żywności GMO.

Wniosek o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją nowelizacji obowiązującej Ustawy o paszach.

Wniosek o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uznania za niezgodny z Konstytucją oraz normami prawa międzynarodowego - projektu nowej ustawy "Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych".

Uzasadnienie zawiera kilkadziesiąt stron, w tym dowody na okoliczność naruszania prawa przez podmioty gospodarcze i odpowiedzialne służby Państwa.

W konkluzji wniosku stwierdzono m.in.:

(...) Społeczeństwo polskie oczekuje od władz, po pierwsze, respektowania prawa ustanowionego w Polsce przez Polaków.
Władze państwowe są obowiązane do prowadzenia polityki w ścisłej zgodności z Konstytucją RP i normami prawa zapisanymi w ratyfikowanych przez Rzeczypospolitą Polską umowach międzynarodowych, pod warunkiem, że nie naruszają one Ustawy Zasadniczej. Osoby i podmioty odpowiedzialne za łamanie tych reguł powinny być przykładnie ukarane.

W naszym głębokim przekonaniu nie istnieją żadne przesłanki dla konieczności podporządkowywania się instrukcjom Komisji Europejskiej oraz naciskom przemysłu biotechnologicznemu i kolaborantom z polskich instytucji naukowych kosztem rezygnacji, z istniejącego już, prawnego systemu ochrony terytorium Polski przed skażeniem materiałem transgenicznym.

Przedstawione powyżej wnioski oraz dowody, jednoznacznie uzasadniają tezę, że obecny Rząd Polski nie spełnia podstawowych obowiązków jakie ciążą na nim w zakresie obrony interesu Polaków, którzy w znakomitej większości pragną żyć w kraju wolnym od GMO.

Rząd zobowiązany jest do kontynuacji i wdrażania kierunków wyznaczonych w zapisach Ramowego Stanowiska w sprawie GMO w wersji z dnia 3 kwietnia 2006 r., ponieważ decyzje Sejmików Wojewódzkich sprzeciwiające się rozpowszechnianiu GMO na ich terenach są w dalszym ciągu ważne.

Rząd powinien w pełni respektować i niezwłocznie egzekwować przepisy zawarte w Ustawie o nasiennictwie i Ustawie o paszach, które jednoznacznie zakazują stosowania roślin transgenicznych w uprawach polowych i żywieniu zwierząt .
Rząd powinien niezwłocznie podjąć decyzje w kierunku pełnego wprowadzenia w życie przepisów Rozporządzenia Unii Europejskiej Nr 1829/2003 w sprawie obowiązku znakowania żywności GMO.

Na forum Unii Europejskiej należy niezwłocznie podjąć skuteczne kroki na rzecz zmiany prawodawstwa wspólnotowego w kierunku pełnej implementacji Zasady Przezorności, poprzez wprowadzenie bezwzględnego zakazu wszelkich zastosowań organizmów genetycznie zmodyfikowanych skutkujących ich uwolnieniem do środowiska naturalnego oraz stosowaniem w żywieniu ludzi i zwierząt, dopóki nie zostanie osiągnięty stan pełnej pewności naukowej w odniesieniu do całkowitego bezpieczeństwa GMO.(...)

Wersja elektroniczna wniosku z uzasadnieniem znajduje się na stronie: http://polska-wolna-od-gmo.org/doc/Wniosek_Koalicji_POLSKA_WOLNA_OD_GMO_do_Rzecznika_Praw_Obywatelskich.pdf

Koalicja "POLSKA WOLNA OD GMO"
z up. Komisji Sterującej - Paweł Połanecki
KONTAKT: Paweł Połanecki tel. 601258789

Wersja do druku

Pod tym artykułem nie ma jeszcze komentarzy... Dodaj własny!

14 Grudnia 1658 roku
Polska kawaleria pod wodzą Czarnieckiego przeprawiła się przez cieśninę morską w Danii.


14 Grudnia 1788 roku
Urodził się Piotr Szembek, hrabia, generał dywizji wojsk polskich w 1831 (zm. 1866)


Zobacz więcej