Sobota 19 Września 2020r. - 263 dz. roku,  Imieniny: Konstancji, Leopolda

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 08.06.10 - 18:06     Czytano: [3125]

Dział: Interwencje

Stowarzyszenie Ziemiańskie apeluje
Apel do społeczności międzynarodowej.

Konsekwencją analizy przedstawionych faktów i zdarzeń w oparciu na zgromadzony obszerny materiał dowodowy publicznie przedstawiony jest potrzeba niezwłocznej interwencji prawnej społeczności międzynarodowej w zbrodnię Smoleńską.

Wyegzekwowanie przez społeczność międzynarodową ustawowego zakazu zabijania obywateli Rzeczypospolitej, stosowania represji, prześladowań, dyskryminacji, poniżającego traktowania, utraty własności w stosunku do osób, organizacji społecznych lub instytucji, które składają Petycje do Parlamentu Europejskiego lub powiadamiają Komisję Europejską o wykorzystywaniu struktur Unii Europejskiej i środków finansowych pochodzących od podatników europejskich a przeznaczonych do realizacji polityki budżetowej Wspólnoty w aktach korupcji, defraudacji środków unijnych, przestępczości kryminalnej, legalizowania i wprowadzania środków finansowych pochodzących z przestępstw lub niewiadomego pochodzenia do obrotu prawnego (prania brudnych pieniędzy), przez osoby sprawujące władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą w Polsce i innych krajach członkowskich Wspólnoty Europejskiej a powiązanych z ujawnionymi strukturami kryminalnymi dawnych służb bezpieczeństwa Polsce i innych krajach wspierających międzynarodowy terroryzm.

Osoby te z racji pełnionych funkcji w państwach członkowskich Unii Europejskiej skutecznie i z premedytacją mordują, stosują represje, prześladowania, dyskryminację, poniżające traktowanie w celu zatuszowania i przedstawiania zdarzeń w innym świetle celem świadomego wprowadzenia w błąd co do okoliczności danej sprawy Parlamentarzystów lub instytucje Unii Europejskiej, Rady Europy lub inne, wykorzystując między innymi agentów służb specjalnych, tajnych współpracowników ich rodziny i byłe struktury totalitarne w tym celu.

Zbrodniarze totalitarni postępując w interesie określonych osób pozostają całkowicie bezkarni ponieważ w sądach orzekają osoby spowinowacone lub współpracujące z nimi na zasadzie płatnego doradztwa.

Dochodzenie roszczeń z powodu wyżej opisanych szkód i krzywd doznanych jest niemożliwe. Strona procesowa stoi na z góry przegranej pozycji, ponieważ w sądach stosowane są różne techniki manipulacji sprawami w interesie totalitarnych aparatczyków.
Polegają one na niszczeniu zawartości części akt sprawy, wpinaniu dokumentów do akt na życzenie w zależności, kto akta ma kontrolować, wykonywaniu poleceń osób trzecich dotyczących wydanego orzeczenia, postanowienia, zarządzenia. Mimo złożenia w pełni uzasadnionych formalnych wniosków dowodowych, sędziowie oddalają je bez podania uzasadnienia, stosując totalitarną formułę: złożone wnioski w ocenie sądu nie
zasługują na uwzględnienie.
Wnioski o zmianę składu sędziowskiego lub wyłączenie
sędziego pozostawia się bez rozstrzygnięcia lub rozpatruje się przez osoby nieuprawnione, które oddalają złożony wniosek.

Te same zarzuty odnoszą się do manipulacji aktami spraw na forum międzynarodowym, gdzie skargi złożone w języku polskim są wybiórczo rozpatrywane i manipulowane składanymi wnioskami dowodowymi w zależności od sytuacji politycznej. O rozstrzygnięciu danej sprawy osoby nie są powiadamiane przed wydaniem orzeczenia przez Trybunał lub inny organ międzynarodowy Zarzuty te dotyczą w szczególności Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i Parlamentu Europejskiego.

Zwracając się do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innych tego typu instytucji napotyka się na tą samą grupę zainteresowaną posiadaniem na wyłączność własności w Polsce lub wymuszającą korupcję i płacenie haraczy na rzecz dawnych aparatczyków państwa totalitarnego.
Postępując w ten sposób stawiają na z góry przegranej pozycji osoby lub instytucje składające Petycje lub powiadamiające Komisję Europejską doprowadzając do ponownej wiktymizacji i utraty zaufania publicznego.

Osoba fizyczna, organizacja społeczna lub inny podmiot składający Petycję do Parlamentu Europejskiego albo powiadamiający Komisję Europejską o aktach defraudacji środków unijnych, korupcji, przestępczości kryminalnej, legalizowania i wprowadzania środków finansowych pochodzących z przestępstw lub niewiadomego pochodzenia do obrotu prawnego (prania brudnych pieniędzy) ma prawo do traktowania jej z godnością, szacunkiem i współczuciem. Posiada ona również prawo do bezpieczeństwa i ochrony oraz poszanowania jej życia rodzinnego i prywatnego. Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na osobę powiadamiającą i nie powinna być ona narażona na dodatkowe dolegliwości wynikające ze złożenia Petycji lub powiadomienia Komisji Europejskiej lub innych instytucji międzynarodowych. Osobie takiej należy udzielić rzetelnej, zrozumiałej dla niej i wyczerpującej informacji na temat toczącego się w sprawie postępowania.

Powoływanie się na zagwarantowaną, przyrodzoną i niezbywalną godność człowieka i obywatela, będącą źródłem jego wolności i praw, które władze publiczne państw członkowskich Unii Europejskiej mają obowiązek szanować i chronić oraz fakt, iż Wspólnota Europejska jest wspólnotą państw prawa, urzeczywistniającą zasady sprawiedliwości społecznej, w której każdy ma obowiązek przestrzegania prawa, a także zaleceń i dyrektyw wypracowanych przez międzynarodową społeczność a także Deklarację ONZ o podstawowych zasadach sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy, Europejską Konwencję o kompensacji dla ofiar przestępstw popełnionych z użyciem przemocy z 1983 r., Zalecenia Rady Europy Nr. (85) 11 w sprawie pozycji ofiary w prawie i procesie karnym, Zalecenia Rady Europy Nr.(87) 21 w sprawie zapobiegania wiktymizacji i pomocy dla ofiar przestępstw to fikcja jeżeli ma się do czynienia z dawnymi strukturami służby bezpieczeństwa w Polsce.

Te normy prawne jednak się nie przyjęły w forum międzynarodowym gdzie stroną jest państwo Polskie. Tolerowanie krzywdy jest największym złem.

Konkludując należy oświadczyć, że mimo demokratycznych instytucji realną władzę w Polsce nie sprawują wybrani w wolnych wyborach na określony czas przedstawiciele narodu, lecz funkcjonariusze publiczni pozostający bezterminowo dyspozycyjni wobec organizacji kryminalnej na bazie dawnego państwa totalitarnego posiadający moc wydawania decyzji, bardzo często z rażącym naruszeniem prawa skutkujących utratą dorobku całego życia lub wielu pokoleń spychając wybrane osoby i ich rodziny lub podmioty gospodarcze na margines życia społecznego, ekonomicznego i politycznego lub tuszowania pospolitych mordów na ludziach.

Mając powyższe na uwadze wnosimy o zajęcie się przez Wspólnotę Międzynarodową zamachem na Prezydenta RP i osoby towarzyszące zabite pod Smoleńskiem (Rosja), represjami, prześladowaniami, dyskryminacją, i poniżającym traktowaniem wobec osób uczestników postępowań prowadzonych przez instytucje Wspólnoty Europejskiej lub inne instytucje międzynarodowe ze strony urzędników którzy dopuścili się lub istnieje podejrzenie że dokonali defraudacji środków unijnych, korupcji w przyznawaniu ich, wprowadzania środków niewiadomego pochodzenia do obrotu prawnego na obszarze Unii Europejskiej lub ich prób i innych aktów przestępczości kryminalnej z użyciem środków i instytucji unijnych.

Żądamy niezwłocznego ujawnienia wszystkich urzędników Unii Europejskiej i innych instytucji międzynarodowych będących członkami lub współpracownikami dawnej służby bezpieczeństwa w Polsce i ich powinowatych ze względu na ujawniony charakter kryminalny struktur tych służb oraz należących do ujawnionej grupy społecznej osób wpierających międzynarodowy terroryzm.

Wpisania Rzeczpospolitej Polskiej na listę państw wspierających międzynarodowy terroryzm do czasu ujawnienia wszystkich osób powiązanych z dawnymi organami bezpieczeństwa oraz niezwłocznego zwrotu nieruchomości zagrabionych do chwili złożenia niniejszego raportu przez przestępców totalitarnych z użyciem konstytucyjnych organów państwa polskiego.


Rafał Gawroński
Prezes Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce.
Warszawa, dnia 07 czerwca 2010 roku...............................................................

Wersja do druku

"SPOŁECZNOŚĆ MIEDZYN - 02.07.10 12:06
dziś Światem rządzą mafie, gangi i kliki miedzynarodowe przybierające rózne ubranka i pozy. Więc do kogo ta mowa. Czy to pisał dyletant ? Aby uprawiać politykę sprawczą czyli skuteczną trzeba zatrudniać masy ludzi a to kosztuje...A kto ma takie pieniądze...? lichwiarze, lichwiarze... oni finansują komunę, liberalizm, nichilizm i resztę...Więc do kogo ta mowa...?

Agamemnon - 10.06.10 0:17
Cóż to takiego jest ta "społeczność międzynarodowa?"

Na marginesie (dla podkreślenia).

"złożone wnioski w ocenie sądu nie
zasługują na uwzględnienie".

Sędziego, który odrzuca przesłanki dowodowe a nie przedstawi logicznego rachunku zdań wykazującego błąd w tychże przesłankach, należy traktować jako osobę, która sprzeniewierzyła się idei sprawiedliwości i z rzeczywistym wymiarem sprawiedliwości nie ma nic wspólnego. Osoba taka natomiast staje się podejrzana o współudział w danym przestępstwie.

Tak samo należy traktować sędziów ETPC, którzy nie uzasadniają swoich wyroków.
A na ogół prawie wszyscy nie uzasadniają swoich wyroków. Ci natomiast nieliczni, którzy uzasadniają to po analizie takiego "uzasadnienia" okazuje się , że tekst nie wyczerpuje zasad poprawnego uzasadnienia.
Mamy tu do czynienia zwykle z funkcjonalnym analfabetyzmem sędziów.

Przez pojęcie "funkcjonalny analfabetyzm" rozumiem taki stan poziomu osobowości człowieka, który czyta a nie rozumie tego co czyta , lub pisze a nie rozumie co pisze.

Wszystkich komentarzy: (2)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

19 Września 1955 roku
Prezydent Argentyny Juan Perón został obalony w wyniku zamachu stanu.


19 Września 1922 roku
Urodził się Emil Zatopek, legendarny czeski sportowiec, biegacz, 4-krotny mistrz olimpijski.


Zobacz więcej