Dodano: 28.05.19 - 18:04 | Dział: Śladami naszych przodków

Jerzy Stopa


Przedstawmy Jerzego Stopę ze Skarżyska- Kamiennej

Nasz kolega w Radzie do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.Jerzy Stopa, mieszkaniec Skarżyska – Kamiennej, to człowiek dla którego dobro naszego miasta jak też i naszego kraju jest rzeczą priorytetową i nadrzędną. Działa on w strukturach miasta jako radny, dlatego też będzie mógł on służyć swoim priorytetom jak najlepiej.

Zaszczyt dla Jurka i dla regionu świętokrzyskiego


Jerzy Stopa, został wybrany do Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. Jak zatem widzimy, Jerzy został członkiem wspomnianej Rady przy Szefie Urzędu do wyżej wspomnianych spraw jako osoba zasłużona i wyjątkowa. Akt powołania wręczył mu minister Jan Kasprzyk.

Słusznie powołany na to stanowisko

Jerzy Stopa był działaczem NSZZ „Solidarność”. Był on również członkiem Komisji Zakładowej „Solidarność” w strukturach PKP w skarżyskiej Lokomotywowni. Po wprowadzeniu stanu wojennego, Jurek działał w obrębie nielegalnie istniejącego związku „Solidarność”. W latach 1983 do 1986, objęty on został kontrolą operacyjną przez Wydział V Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Skarżysku-Kamiennej. Od dnia 30 sierpnia do 16 października 1982 roku, pan Stopa był internowany, odsiadując karę pozbawienia wolności w więzieniu Kielce-Piaski. Dziś jest on radnym gminy Skarżysko- Kamienna, a społecznie dba o Izbę Tradycji Kolejowej usytuowanej przy dworcu PKP w Skarżysku.

Jurek Gratulacje!!!

Ewa Michałowska – Walkiewicz