Poniedziałek 1 Marca 2021r. - 60 dz. roku,  Imieniny: Albina, Antoniny, Radosławy

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 06.03.20 - 13:58     Czytano: [1022]

Dział: Głos Polonii

List do Ministra

List do Ministra na temat poprawy stosunków pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Polonią

My, członkowie Światowego Porozumienia Polonii, wspólnie z przedstawicielami innych organizacji polonijnych, dla których niezwykle ważne są losy naszej Ojczyzny, zwracamy się do Pana z prośbą/propozycja nawiązania współpracy i rozmów na temat poprawy stosunków pomiędzy Rzeczpospolita Polska a Polonią. Nasza analiza i propozycje naprawy aktualnej sytuacji przedstawiamy w naszym liście do Pana Ministra.
List ten podpisało i popiera wielu zasłużonych działaczy, wiele organizacji patriotycznych/polonijnych na całym świecie.- piszą autorzy listu otwartego


.........................................................


Pan Jan Dziedziczak Sekretarz Stanu,
Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą


Do wiadomości:
-Premier RP Pan Mateusz Morawiecki
-Marszalek Sejmu RP Pani Elżbieta Witek
-Prezes Prawa i Sprawiedliwości Pan Jarosław KaczyńskiSzanowny Panie Ministrze,

W imieniu Światowego Porozumienia Polonii pragniemy przekazać Panu serdeczne gratulacje z okazji objęcia Urzędu Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu RP do spraw Polonii i Polaków za Granicą.
Mamy nadzieję, że tworzony przez Pana Ministra Urząd Pełnomocnika Rządu RP do spraw Polonii i Polaków za Granicą dostrzega konieczność powołania nowej struktury organizacyjnej, na której oprze się przyszła współpraca Kraj/Polonia. Wykorzystanie bowiem już istniejącej, nie wniosłoby nic nowego i pozytywnego w relacje między Krajem a Polonia, gdyż jest to struktura skostniała, często PRLowskiej proweniencji o przestarzałej formie, bez wizji działania.
Naszym zdaniem ani Polonii, ani Kraju nie reprezentują właściwe organizacje. Przez dekady ukształtowała się „polonijna kasta”, która, czy to we Wspólnocie Polskiej, w Polonijnych Biurach Krajowych, różnych Komisjach i Podkomisjach, czy w tzw. Radzie Polonii Świata, świetnie się ulokowała i ustępować nie zamierza.

Należy bezwzględnie doprowadzić do zmian w tej materii, tak, aby po obu stronach współpracy Kraj/Polonia znalazły się nowe organizacje i przedstawiciele rzeczywiście reprezentujący patriotyczny, niepodległościowy kierunek rozwoju naszej Ojczyzny a nie tylko lewicowo-liberalny, kosmopolityczny jak to jest obecnie. W Polsce dotychczasowy system współpracy Kraj/Polonia, podobnie jak Wymiar Sprawiedliwości, nie doczekał się od zakończenia II WŚ zasadniczych zmian i koniecznych reform. Powojenna komunistyczna przeszłość polityczna i wrogi wprost stosunek władz do emigracji był w dużym stopniu tego przyczyną. Tworzono struktury, które służyły komunistycznej władzy a nie Polonii czy niepodległej Rzeczpospolitej.

Niestety, po 1989 r. w relacjach Kraj/Polonia poza kosmetycznymi zmianami wszystko pozostało po staremu. III RP kontynuuje system z PRL, oparty na Wspólnocie Polskiej i sztucznie stworzonych organizacjach typu Rada Polonii Świata oraz Komisjach, Podkomisjach i Biurach ds. Polonii w wielu ośrodkach władz RP. Pragniemy poinformować Pana Ministra, że patriotyczna, niepodległościowa Polonia i Polacy za Granicą obecnie aktywnie tworzą w wielu krajach, nowe organizacje, których celem jest ścisła współpraca z Ojczyzną zgodnie z interesem polskiej racji stanu.
I tak w 2018 r. przedstawiciele patriotycznych, niepodległościowych środowisk Polonii: Zachodniej Europy, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii postanowili powołać organizację pod nazwą; Światowe Porozumienie Polonii. Do jej tworzenia przystąpili tacy działacze polonijni jak: Marek Wasag (Niemcy), Marek Błażejak (Niemcy), Maria Szonert-Binienda (USA), Wiesław Gołębiewski (USA), Zygmunt Staszewski (USA), Monika Obrębska (Francja), Adam Gajkowski (Australia), Monika Gąsiorowska (Szwajcaria) …..

Poniżej podajemy niektóre tylko zagadnienia pilnie wymagające reform:

- Rzeczpospolita Polska powinna prowadzić bieżącą analizę i monitorowanie realizacji międzynarodowych umów zawartych z wieloma krajami a dotyczących mniejszości narodowych. Umowy formalnie są podpisywane w dobrej wierze, w interesie obu stron, ale ich wypełnianie przebiega zwykle niekorzystnie dla Polski. To są przykłady m.in. z Niemiec, Czech, Litwy i innych państw. Rząd RP na taki stan rzeczy reaguje bardzo słabo lub wcale. W tych kwestiach konieczna jest współpraca MSZ z Urzędem Pana Ministra.

- Sprawy pomocy i podziału funduszy na współpracę z Polonią i Polakami na Wschodzie wymagają zasadniczych zmian. Obecny system tak funkcjonuje, że ci najbardziej potrzebujący nie mają szans na jej otrzymanie, bo pośredniczące w tym systemie polskie fundacje nie spełniają ich oczekiwań i potrzeb. Trzeba opracować taki system, w którym Urząd Pełnomocnika Rządu do spraw Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą dużo lepiej pozna potrzeby finansowe organizacji polonijnych i sam, bez płatnych pośredników będzie koordynował system dystrybucji środków finansowych. W obecnej sytuacji należy przenieść pieniądze przeznaczone na wspieranie Polonii do Urzędu Pana Ministra. Nowy system powinien powstać w wyniku poważnych konsultacji przedstawicieli Polonii i Kraju,

- Reprezentacja Polonii i Polaków za Granicą w Parlamencie RP to temat wałkowany od lat, niestety bez żadnego pozytywnego rezultatu. Podobnie wygląda sprawa udziału Polonii i Polaków za Granicą w wyborach w Ojczyźnie. To również tematy wymagające dyskusji i szybkich konkluzji. Liczymy na ich podjęcie i prowadzenie przez Urząd Pana Ministra.

- Rada Polonijna (15-osobowa) przy Marszałku Senatu RP, nie spełnia oczekiwanej roli przedstawiciela Polonii, ponieważ powoływana jest każdorazowo po wyborach przez kolejnego Marszałka Senatu. Rada zbiera się 2-3 razy w roku i ma jedynie charakter symbolicznego doradztwa. Współpraca Kraj/Polonia wymaga stałej Rady Polonijnej reprezentującej największe ośrodki polonijne na świecie, bezpośrednio działającej z Urzędem Pełnomocnika Rządu RP do spraw Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. Tak więc nie Senat RP dziś potrzebuje prawdziwej Rady Konsultacyjnej Polonii, ale Urząd, którym Pan Minister kieruje. Taką Radę Konsultacyjną Polonii przy Pańskim Urzędzie powinny zaproponować światowe ośrodki polonijne a nie oficjele z Polski. To będą przedstawiciele Polonii z doświadczeniem i prawdziwymi osiągnięciami w pracy polonijnej a nie lewicowo liberalni, wieloletni prezesi „poprawni politycznie” z epoki Premiera Tuska i Prezydenta Komorowskiego czy wręcz z czasów sięgających PRLu. Sprawa domaga się pilnej i poważnej dyskusji.

- Światowe Zjazdy Polonii i Polaków za Granicą, organizowane co 5-6 lat w Polsce, są dla nas swego rodzaju Sejmem Światowej Polonii. Bardzo szkoda, że organizacja tych Zjazdów powierzana jest Wspólnocie Polskiej i Radzie Polonii Świata, co bardzo utrudnia i ogranicza uczestnictwo przedstawicieli niepodległościowej Polonii. Zjazdy organizowane w obecnej postaci są wyjątkowo mało efektywne. Wniosków końcowych wszystkich Komisji Zjazdowych nikt tak naprawdę poważnie nie analizuje i nie realizuje. To trzeba zmienić i dlatego proponujemy, aby delegatów na Zjazd wybierała Polonia a nie urzędnicy krajowi, zaś wnioski końcowe Zjazdu trafiały do Urzędu zarządzanego przez Pana Ministra. Istnieje potrzeba organizacji takich Zjazdów, co 2 lub 3 lata, a nie co 5 czy więcej. Każdy następny Zjazd powinien się rozpoczynać od sprawozdania ze szczegółowego wykonania uchwał poprzedniego Zjazdu.

- Od lat oczekuje uporządkowania, tak ważne dla Polonii sprawa funkcji konsula honorowego RP za granicą. Wiemy że tu konieczna jest współpraca z MSZ, ale naszym zdaniem obecny Urząd Pana Ministra powinien mieć w tej kwestii równie wiele do powiedzenia. Większość konsulów honorowych wymaga wymiany, bo nie jest to przecież stanowisko dożywotnie (dla większości z nich są to kadencje trwające ponad 20 lat, rozpoczęte jeszcze za czasów prof. B. Geremka).

- Prosimy o podjęcie działań w celu eliminacji podwójnego opodatkowania polskich emerytów i rencistów wynikającego z podpisanej w dniu 13.02.2013 r. Konwencji między Rzeczpospolita Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Jeśli chodzi o to zagadnienie, to wnosimy także o renegocjacje umów między Rzeczpospolitą Polską a innymi państwami, w tym Australią. Spodziewamy się, że powołanie Urzędu Pełnomocnika Rządu RP do spraw Polonii i Polaków za Granicą, jest tylko wstępem do poważnego i równoprawnego traktowania 20 milionów Polaków żyjących poza granicami kraju. By tak się stało, Urząd, na którego czele Pan stanął, powinien być przyczółkiem do utworzenie w niedalekiej przyszłości Ministerstwa d/s Polonii i Polaków za Granicą.
Żywimy nadzieję, że Pana doświadczenie w sprawach międzynarodowych i polonijnych pozwoli dokonać wielu koniecznych zmian organizacyjnych i programowych.

Życząc Panu samych sukcesów chcielibyśmy zaproponować w ciągu najbliższych 3 miesięcy spotkanie przedstawicieli sygnatariuszy niniejszego listu z Panem Ministrem.
Bylibyśmy niezmiernie wdzięczni za zaproponowanie terminu i miejsca, gdzie moglibyśmy rozpocząć rozmowy, które pozwoliłyby na bliższe zapoznanie się z poruszoną problematyką, a w niedalekiej przyszłości dały asumpt do podjęcia koniecznych zmian w interesujących nas kwestiach.
Światowe Porozumienie Polonii zgłasza niniejszym chęć pomocy i współpracy z Urzędem Pana Ministra i liczy na pozytywną odpowiedź co do rozmów. Jesteśmy przekonani, że pod Pana kierownictwem patriotyczna, niepodległościowa Polonia doczeka się wreszcie zmian, o które zabiega od lat.

Z wyrazami szacunku,

Marek Wasag - Światowe Porozumienie Polonii, przewodniczący Niedzielnego Klubu Dyskusyjnego w Berlinie; odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości
Jerzy Bogdziewicz – Prezydent Kongres Polonii Amerykańskiej na Florydzie, USA
Edward Cyran – USA; odznaczony Medalem „Pro Patria”; Medalem SWAP Jana Paderewskiego; Złotym medalem „Za zasługi dla Obronności Kraju”
Bogusław Domaszewski – Paryż
Mirosława Dulczewska - Miller, Polonia for Poland, Chicago, USA
Jan Dyner, Klub Gazety Polskiej w Montrealu, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności
Edward Dusza, Stevens Point, WI, USA
Adam Gajkowski - b. działacz Solidarności, zatrzymany i skazany w stanie wojennym na 3 lata pozbawienia wolności. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta oraz Krzyżem Wolności i Solidarności. Prezes Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii, Australia
Wiesław Gołębiewski– New Port Richey, Floryda, USA / Światowe Porozumienie Polonii, prezes Światowej Rady Badań nad Polonią
Monika Gąsiorowski – Honorowy Prezes Stowarzyszenia Polskiego w Genewie / Szwajcaria
Jarzy Jankowski ZP w Norwegii
Christopher Karpinski - działacz polonijny, Genewa / Szwajcaria
Jagoda Kadziela - Paryż
Danuta Knapp - Prezes SPK (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów) w Szwecji, przewodnicząca KGP
Zenon Łupina, Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Brukseli, Prezes Centrum Polskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego, Dyrektor Instytutu Myśli Schumana, Bruksela, Belgia
Andrzej Prokopczuk - b. działacz Solidarności, działacz polonijny w USA, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Prezes Oddziału Północnej Kalifornii Kongresu Polonii Amerykańskiej
Krystyna Latawiec – Paryż
Jadwiga Lepipec – Paryż
Edmund Lewandowski, członek zarządu Coalition of Polish Americans, były wieloletni prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej na Północną̨ Kalifornię,
Monika Obrebska – Paryż
Krystyn Pietka - współzałożyciel Klubu Gazety Polskiej w Montrealu, działacz opozycji antykomunistycznej
Marek Przykorski- współtwórca i ostatni Przewodniczący Grupy Działania na rzecz Solidarność w Montrealu, Kanada
Stanisław Sliwowski, M.D. – USA / Prezes Koalicji Polonii Amerykańskiej.
Zygmunt Staszewski – b. działacz Solidarności, internowany w stanie wojennym, działacz polonijny w USA, odznaczony Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Wolności i Solidarności (USA)
Maria Szonert Binienda, USA, President, Libra Institute Inc. / Vice President, Coalition of Polish Americans / Director, Polonia Insitute, Inc.
Grażyna Tydda, Sydney, Australia
Barbara Wesołowska – Forum Polonius, Stamford CT,USA / odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi - Prezydent RP.1994r
Wojciech Wesołowski - Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Montrealu
Mirosława Woroniecki - Paryż, Francja, Przewodnicząca KGP Paryż Notre-Dame; wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Obrony Domu Kombatantów im. Gen.Andersa w Paryżu, członek Stowarzyszenia Kombatantów Polskich i ich Rodzin -Koło Paryż, członek Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (APAJTE).
Monika Wiench, psycholog, publicystka, Melbourne, Australia
Urszula Vittoriani – Paryż
Krystyna Zamorska, New York, USA / Polish American Historical Association,
Coalition of Polish Americans, American Council for Polish Culture
Darek Zarzeczny, Sekretarz Generalny, Polish American Congress, Wisconsin, Chicago/Milwaukee, USA
Związek Pro Polonia, Genewa / Szwajcaria

Wersja do druku

warszawiacy - 22.08.20 0:49
Szczesc Boze uwazamy ,ze Polacy przebywajacy,czy mieszkajacy poza Polska powinni miec mozliwasci porozumienia sie i oparcia np w ambasadzie polskiej,a jesli takiej nie ma w tej miejscowosci to przynajmniej kontakt telefoniczny,czy mailowy z osoba opowiedzialna za za dobre stosunki panstwa polskiego z Polakami i Polonia.Pan Prezydent laskawie nam panujacy tez podkreslal koniecznosc utrzymania wiezow i dobrych stosunkow miedzy Polakami.Polska to nasza Matka,a Polacy Jej Dziecmi.pozdrawiamy.

Lubomir - 07.03.20 13:02
Brak silnych polskich organizacji - w globalnym wymiarze, powoduje, że nie mamy zbyt wielkiej siły przebicia - na arenie międzynarodowej. Narody liczące zaledwie kilka milionów - mające globalne wsparcie swojej diaspory i wspierających ich lobbystów, potrafią kształtować światową i regionalną politykę. Tak jak każdy Polak w świecie, powinien być na wagę złota - dla Polski, tak i każda polska organizacja na świecie powinna mieć bezcenną wartość - dla obecnej i przyszłej pozycji Polski, Polaków, polskiej kultury i polskiego języka.

W.K - 07.03.20 5:13
Co wy chcecie rozbudowywać biurokrację odnośnie emigrantów,którzy
pożegnali się z Polską?!Kto to będzie finansował!!Co jeszcze wymyślicie
cwaniacy,by wypychać swoje portfele!Polacy żyjący na emigracji nie
potrzebują opieki itp. ze strony RP! Przestańcie z tą sprawą,która będzie
kosztowna dla Polski! W.K U SA

Wszystkich komentarzy: (3)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

01 Marca 1938 roku
Zmarł Władysław Grabski, polski polityk i ekonomista okresu dwudziestolecia międzywojennego (ur. 1874)


01 Marca 1954 roku
Na atolu Bikini Amerykanie przeprowadzili testy z bombą wodorową, o sile 600. bomb zrzuconych na Hirosimę


Zobacz więcej