Wtorek 11 Sierpnia 2020r. - 224 dz. roku,  Imieniny: Luizy, Włodzmierza

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 31.03.17 - 17:11     Czytano: [1028]

Dział: Interwencje

Podejrzana likwidacja Kopalni





Prokuratura Rejonowa
w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Krakowska 38
44-335 Jastrzębie-Zdrój


ZAWIADOMIENIE
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa


Wnioski w sprawie prawdopodobnego popełnienia przestępstwa na ogromną szkodę Narodu

Jako pełnomocnik akcjonariusza JSW SA składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez wszystkie organy (Zarząd, RN, WZA) Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju. Powodem tego zawiadomienia jest również fakt, że pomimo zakwalifikowania na wiosnę 2016 roku KWK „Krupiński” do kopalń trwale nierentownych, podjęcia przez zarząd dnia 8 sierpnia 2016 roku uchwały o jej likwidacji oraz wniesienia w wrześniu 2016 roku zakładu górniczego na listę kopalń do notyfikacji przez KE celem jej likwidacji - kontynuowano roboty inwestycyjne, bezzasadnie generując w ten sposób wielomilionowe koszty, tj. czyn z art. 296 § 1 ,1a k.k. oraz § 3 k.k,
Na podstawie art. 63 Konstytucji w związku z art. 8 ust 2 i art. 37 Konstytucji wnioskujemy o:

1) Natychmiastowe wstrzymanie likwidacji Kopalni Krupiński, w celu zebrania wszystkich materiałów dowodowych potrzebnych do należytego rozpatrzenia sprawy prawdopodobnego popełnienia przestępstwa, przez obecnie zarządzających tą kopalnią oraz do czasu rozpatrzenia tej sprawy przez sąd, zgodnie z art. 45, art. 176 ust 1 i art. 177 Konstytucji.

2) Zebranie i zabezpieczenie przez Prokuraturę wszystkich materiałów dowodowych, mogących wykazać dotychczasowe nieprawidłowości, czynione na szkodę Kopalni Krupiński, a co za tym idzie również na szkodę Skarbu Państwa i całego Narodu.

3) Uczestniczenie naszych przedstawicieli w tym dziennikarzy w procesie pozyskiwania dowodów w przedmiotowej sprawie wraz z możliwością nagrywania tych czynności za pomocą sprzętu rejestrującego obraz i dźwięk. Jest to niezbędna konieczność, w celu uniknięcia w przyszłości jakichkolwiek nieporozumień i podejrzeń, że prokuratura zaniechała jakieś czynności w trakcie pełnienia swoich obowiązków, co często się zdarza. Ponadto, takie możliwości daje nam art. 14 i art. 54 Konstytucji w związku z art. 8 i art. 37 Konstytucji, które nie mogą być uregulowane w ustawie, gdyż wymienione artykuły tego nie przewidują, a w związku z tym żadne ograniczenia w tej kwestii być nie mogą.

4) Monitorowaniu czy będą prowadzone rozmowy ME i zarządu SRK z jakimiś obywatelami innych krajów w celu sprzedania im aktywów Kopalni Krupiński. Złoża węgla o najwyższych parametrach jakościowych jakimi jest pokład 405 i koncesje na jego wydobywanie szczególnie w świetle możliwości ich podziemnego zgazowania są dobrem narodowym o najwyższym potencjale generowania zysków w niedalekiej przyszłości. Korzystanie z dobrodziejstw tego aktywu przez obce narody, byłoby skrajnie sprzeczne ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której celem nadrzędnym jest akumulacja polskiego a nie zagranicznego kapitału. Przypominamy, że zgodnie z art. 1, art. 3 i art. 5 Konstytucji Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym WSZYSTKICH obywateli RP oraz jest państwem jednolitym, gdzie jest niedopuszczalne, by jej teren i interes był w jakikolwiek sposób naruszony. Przecież oczywiste jest, że gdyby jakiś obywatel innego kraju stał się właścicielem nawet małej części terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, to w tym momencie zostałyby naruszone w/w artykułu a to jest całkowicie niedopuszczalne.

5) Przekazanie w terminie pilnym zgodnie z przepisami KPK od otrzymania tego pisma, wszystkich zebranych materiałów dowodowych w przedmiotowej sprawie do rozpatrzenia ich przez sąd, zgodnie z art. 45, art. 176 ust, art. 177 i art. 182 Konstytucji, który jako jedyny ma konstytucyjne kompetencje do rozpatrywania spraw dotyczących wymiaru sprawiedliwości.

Zgodnie z przepisem art. 296, § 3 k.k, kto będąc obowiązany na podstawie umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi osoby prawnej jaką jest JSW SA, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Organa spółki i akcjonariusz większościowy jakim jest Skarb Państwa reprezentowany obecnie przez Ministra Energii od momentu wejścia na giełdę, co miało miejsce w 2011 roku powinny naprawić szkody akcjonariuszowi mniejszościowemu za działania dotyczące przeszłości, teraźniejszości i przyszłości wynikające z:

1. Zainwestowania od 2011 roku kilkuset milionów złotych w odległe rejony wydobywcze, w których zlokalizowane były węgle o niskich parametrach jakościowych co doprowadziło do prowadzenia działalności gospodarczej z średnio roczną stratą rzędu 100 mln zł. Zarzut ten jest jak najbardziej zasadny bo istniała możliwość skierowania mniejszych nakładów inwestycyjnych w znacznie bliższe rejony, z lepszym jakościowo węglem, z których stopa zwrotu byłaby kilku krotnie większa od kosztu pozyskania kapitału.

2. Marnowania wielu mld zł asygnowanych z budżetu państwa jako dozwolona pomoc publiczna notyfikowana przez KE z przeznaczeniem na urlopy górnicze, dotyczące najbardziej potrzebnych, doświadczonych i wykwalifikowanych górników, którzy do uzyskania uprawnień do emerytury mają 4 lub mniej lat. Marnotrawstwo powyższe jest szczególnie szkodliwe dlatego, że wszystkie spółki górnicze PGG, KHW w tym JSW w 2016 roku nie wydobyły zaplanowanych przez siebie w tzw. Planach Techniczno Ekonomicznych ponad 3 mln ton węgla, co drastycznie obniżyło ich przychody w tym przychody w JSW SA.

3. Kontynuowania wielomilionowych inwestycji, mimo równoczesnego zaliczenia kopalni Krupiński przez organy JSW SA do trwale nierentownych zakładów i włączenia jej w wrześniu 2016 roku na listę kopalń przeznaczonych do notyfikacji przez Komisję Europejską jako kwalifikującej się do przekazania jej do SRK celem likwidacji najpóźniej na koniec I kw. 2017 roku. Inwestycje te, dotyczyły m.in. robót przygotowawczych i udostępniających, zbrojenia ścian, modernizacji zakładu przeróbczego i stacji wentylatorów oraz placu magazynowego, remontów biur, budynków i innych. W ten sposób doprowadzono do wykazania wielomilionowych strat księgowych pomniejszających wynik finansowy JSW SA mający bezpośredni wpływ na pomniejszenie przychodów akcjonariuszy JSW SA.

4. Świadomego ograniczenia przychodów rzędu minimum kilkunastu milionów złotych w okresie funkcjonowania jeszcze KWK „Krupiński” w strukturach JSW tj. w miesiącach luty i marzec 2017 roku tj. do czasu przekazania kopalni do SRK poprzez zatrzymanie będących w pełnej eksploatacji ścian Z-3 i B-15.

5. Nie wycofania się z decyzji o likwidacji kopalni przez organa JSW po wystąpieniu od IV kwartału 2016 wzrostu cen węgla koksowego i pojawieniu się bardzo korzystnych trendów rynkowych na przyszłość. Prognozy te, co w sposób szczególny je uwiarygodnia, oszacowane zostały przez biuro maklerskie głównego obligatariusza jakim jest PKO BP. Ministerstwo Energii jako akcjonariusz większościowy bez uzasadnienia nie pozwoliło na przesunięcie o kilka miesięcy terminu przekazania KWK „Krupiński” do SRK celem rozpatrzenia Nowego Modelu Biznesowego opracowanego przez niezależnych ekspertów z poza kopalni. Proponowany do wglądu Biznes Plan wymagający doprecyzowania, na które ME nie zezwoliło, umożliwiał generowanie w latach 2020 - 2030 zysków rzędu 500 mln rocznie. Takie obstrukcyjne działanie akcjonariusz mniejszościowy ewidentnie uznaje jako świadome działanie, prowadzące do utraty przyszłych korzyści na ogromną skalę, wymagających zadośćuczynienia od osób podejmujących szkodliwe decyzje a odpowiedzialnych za interesy spółki.

6. Tytułem zakończenia, akcjonariusze mniejszościowi zamierzają dochodzić swych roszczeń na podstawie powództwa o charakterze action pro socio (art. 486 § 1 k.s.h.), oraz odszkodowania na zasadach ogólnych od osób odpowiedzialnych celem rozliczenia ich z przyjętych na siebie, za bardzo wysokim wynagrodzeniem obowiązków.

Krzysztof Tytko
43 -100 Tychy, ul. Jagiełły 90
Tel.500-108-560, ktytko@go2.pl

Tychy, dnia 29 marca 2017 roku

Wersja do druku

Jan Orawicz - 24.05.17 0:07
Dobrze byłoby gdyby autor tego ważnego artykułu zechciał napisać, jak
się dalej toczą sprawy tej kopalni?! To jest ciekawa sprawa! Tam wyrażnie
Niemcy robią swoje! A to najgorsze,że nie ma komu im rzec:Wara wam
od polskiej kopalni!!! Taż do tej pory nie ma komu rzec: Oddajcie nam
przez was, wszystkie dobra zrabowane w 1939r. Podobnie ma się sprawa
rosyjskich złodziejaszków,którzy wzorem Niemców okradli nasz kraj z
wielu rzeczy wartościowych. No nic się na ten temat dalej nie dzieje! A czas
nie czeka tylko ucieka! Przyszłe pokolenia, za te potworne zaniedbania
przykro nas ocenią! I to słusznie!!!

Lubomir - 14.04.17 22:50
Panie Janie, również życzę Panu wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Wielkiej Nocy, wielu Bożych Łask i oczywiście jak najwięcej twórczej weny.

Jan Orawicz - 14.04.17 18:15
Panie Lubomirze dziękuję za sprostowanie! Nowa nazwa tamtego ministerstwa jakoś umknęła mojej uwadze.Może bala się przlotu
do mnie za wielką wodę.Przy okazji życzę Panu Radosnych Świąt
Wielkanocnych i dalszego twórczego pisania.

Lubomir - 14.04.17 9:38
Panie Janie, Ministerstwa Górnictwa i Energetyki nie ma już w Polsce. Po okresie przepychanek i gangsterskich zawłaszczeń, czy jak kto woli - transformacji energetycznej, powstało Ministerstwo Energii. Polskie górnictwo praktycznie walczy samotnie o przetrwanie. A wrogów ma sporo. Oprócz konkurencyjnego górnictwa z Rosji, Ukrainy i Czech, dochodzą jeszcze zwalczający je niemieccy Zieloni, ubierający się w szaty obrońców polskiego powietrza i polskiego środowiska naturalnego.

Jan Orawicz - 13.04.17 22:02
Ciekawy jestem jak ta sprawa ma się dalej?! Myślę,że powinna powstać
Rządowa Komisja do zbadania obiektywnych danych o stanie tej kopalni!
Co robi Ministerstwo Górnictwa i Energetyki?! O rany, Polsko ile masz tych
różnych haków gospodarczych po czerwonych? To jest gorzki spadek po
PRL 1 i PRL2!

Lubomir - 31.03.17 21:46
Niemcy rozprawiają się z polskim górnictwem, jak rozprawili się z wieloma polskimi przemysłami. Najwyraźniej chodzi o to, żeby uderzyć w symbol nowoczesnego polskiego górnictwa. Uderzyć w 'Krupińskiego'. Profesor w dziedzinie górnictwa, profesor AGH i Politechniki Śląskiej, profesor Bolesław Krupiński - przewraca się pewnie w grobie. Polskie górnictwo ma najwyraźniej oddać pole Niemcom. Niemiecka firma HMS Bergbau AG buduje kopalnię węgla kamiennego w Orzeszu na Górnym Śląsku. Obecnie Niemcy najwyraźniej testują Polaków. Przy naszej bierności, rodacy Merkel z pewnością będą kontynuować swoją ekspansję w branży górniczej. Teraz widać jaki sabotaż od lat prowadzono w polskim przemyśle wydobywczym. Tutaj gdzie Niemcy budują nową kopalnię istniała młodziutka kopalnia 'Żory'. Zlikwidowano ją w ekspresowym tempie, zlikwidowano ją najwyraźniej na niemieckie zlecenie.

Wszystkich komentarzy: (6)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

11 Sierpnia 1945 roku
Zmarł Stefan Jaracz, polski aktor, reżyser (ur. 1883)


11 Sierpnia 1892 roku
Urodził się Władysław Anders polski generał i polityk. Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944-45 (zm. 1970)


Zobacz więcej