Sobota 7 Grudnia 2019r. - 341 dz. roku,  Imieniny: Agaty, Dalii, Sobiesława

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 20.02.12 - 15:52     Czytano: [2263]

Dział: Godne uwagi

APEL i modlitwa O POKÓJ

ZANIECHAĆ ATAKU NA IRANJeśli prowadzisz bloga, możesz przyłączyć się do tej akcji antywojennej kopiując ten tekst i umieszczając na swoim blogu.

Zatrzymajmy ten licznik / Let us stop this clock!Pokój z Tobą - Peace be upon you - السلام عليكم

APEL O POKÓJ – ZANIECHAĆ ATAKU NA IRAN!
(English version below)

Drodzy przyjaciele!

Jak Wam zapewne wiadomo, istnieje coraz większe niebezpieczeństwo rozpętania się straszliwej wojny, jaka byłaby wynikiem agresji na Iran ze strony USA i Izraela. Proszę, przyłączcie się ze mną do protestu przeciwko działaniom polityków i wojskowych, które są zagrożeniem dla pokoju na całym świecie.

Jestem przeciwko militarnej agresji wymierzonej w Iran.
Jestem przekonany, że nie istnieje usprawiedliwienie dla ewentualnego ataku.

Wywiady państw zachodnich udowodniły na przykładzie Iraku swój brak wiarygodności w kwestii oceny czy dane państwo posiada lub produkuje broń masowego rażenia. Rezultatem tej absurdalnej wojny było cierpienie wielkich rzesz niewinnych ludzi. Życie straciło od około stu tysięcy aż do ponad miliona osób.

Cierpienia spowodowane wojną w Iranie byłyby nieporównywalnie większe i niosłyby nieporównywalnie większe zagrożenie eskalacją konfliktu na cały region lub nawet świat!

Co więcej, nawet, gdyby Iran dążył do zbudowania własnej broni jądrowej – nie może być to powodem agresji militarnej. Kraje w niedalekim sąsiedztwie (Izrael, Pakistan) taką broń już posiadają. Prawo powinno być równe wobec każdego.

Umieszczam tę notkę na znak protestu przeciwko militarystycznej polityce, dążącej do wywołania konfliktu zbrojnego wymierzonego w Iran.
Będę ją ponawiać w każdy poniedziałek.
Co możesz zrobić dla poparcia tej inicjatywy?

Jeśli prowadzisz bloga, możesz przyłączyć się do tej akcji anty-wojennej kopiując ten tekst i umieszczając na swoim blogu!
Możesz też wyrazić swoje poparcie w komentarzu!
Jeśli się przyłączasz albo popierasz tę akcję, bardzo prosimy: daj też koniecznie znać na niedlawojny@gmail.com . W temacie wystarczy jedno słowo: POPIERAM, jeśli masz bloga możesz podać jego adres w treści.
Jeśli wyraźnie napiszesz w mailu "ZGADZAM SIĘ NA UŻYWANIE MOJEGO ADRESU E-MAIL" - umieścimy twój adres na liście osób popierających protest. Wszystkie e-maile, które nie będą opatrzone taką klauzulą zostaną tylko policzone, a adresy nadawców nie zostaną opublikowane, przekazane komukolwiek ani w jakikolwiek sposób użyte.
Lista adresów blogów, które przyłączą się do tej akcji będzie dostępna pod adresem:
http://dontstartthewar.blogspot.com

Ta akcja została zainicjowana przez blogerów - członków klubu katolickiego "Nowego Ekranu":
http://www.nowyekran.pl/category/27,k-katolicki

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego, Stworzycielu i Władco Wszechświata, Panie Dziejów, którego dzieła są bez skazy, którego współczucie dla błędów ludzi jest niewyczerpane, w Twojej woli nasz pokój.
Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, która wznosi się do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata, w którym zapomniano o Tobie, w którym nie wzywa się Twojego imienia, w którym drwi się z Twoich praw i ignoruje Twoją obecność.

Albowiem nie znając Ciebie, nie żyjemy w pokoju.

Pomóż nam zapanować nad orężem, który grozi, że zapanuje nad nami. Pomóż nam wykorzystać naukę dla pokoju i bogactwa, nie dla wojny i zniszczenia.

Rozwiąż wewnętrzne sprzeczności, które rosną w nas niewiarygodnie i nieznośnie. Są one zarazem udręką i błogosławieństwem: gdybyś bowiem nie zostawił nam światła sumienia, nie musielibyśmy cierpieć. Naucz nas wytrwałości w bólu, męce i niepewności. Naucz nas jak czekać i jak ufać. Obdarz światłem, obdarz siłą i cierpliwością wszystkich, którzy pracują na rzecz pokoju.

Thomas Merton (1915-1968)
Prayer for Peace


_________________________________________________________________________________

APPEAL FOR PEACE - abandon ATTACK ON IRAN!

Dear friends!

As you probably know, there is increasing danger of starting a new, terrible war, as a result of aggression on Iran from the U.S. and Israel.
Please, join this protest against the actions of politicians and military, which are a threat to peace throughout the world.

I am against military aggression aimed at Iran.
I am convinced that there is no justification for a possible attack.

Intelligence agencies of Western countries have demonstrated in Iraq case, their lack of credibility in terms of assessing whether a State has or produce WMD's.
As a result of that absurd war, many innocent people have suffered. From about one hundred thousand to over one million persons were killed.

Damages and suffering resulting from war in Iran would be much greater and would bear much greater threat of escalation of the conflict in the region or even in the world!
However, even if Iran would pursue a program of building their own nuclear weapons -
it can not be the reason for a military aggression.
Countries in the vicinity (Israel, Pakistan) already have such weapons. The law should be equal to everyone.
I put this note in protest against the militaristic policy leading to a war against Iran.
I am going to post it on every Monday.
What can you do to support this initiative?

If you run a blog, you can join the action by copying this text and posting to your blog.
You can also express your support in the comments.
If you join in or sympathise with the protest, please - let everyone know! Send an e-mail to mailto:niedlawojny@gmail.com .
Just put in the subject: "I support".
If you have a blog you can put it's address in the email's body. If you will put in an e-mail a statement: "I AGREE TO USE MY E-MAIL ADDRESS." - we will put your address on the list of supporters of the protests. Otherwise - all e-mails which will not bear such a clause will be only counted, and senders addresses will not be published, given to whomever or used in any way.
Addresses of blogs, which will join the action will be available at:
http://dontstartthewar.blogspot.com
If you don't want to use your e-mail but you whish to share your blog - you can give it's url there in an anonymous comment.
This action was initiated by members of the Catholic Bloggers Club in "Nowy Ekran":
http://www.nowyekran.pl/category/27,k-katolicki
Almighty and merciful God, Father of all men, Creator and ruler of the universe,
Lord of all history, whose designs are without blemish, whose compassion for
the errors of men is inexhaustible, in your will is our peace.

Mercifully hear this prayer which rises to you from the tumult and desperation
of a world in which you are forgotten, in which your name is not invoked,
your laws are derided and your presence is ignored. Because we do not
know you, we have no peace.

From the heart of an eternal silence, you have watched the rise of empires
and have seen the smoke of their downfall. You have witnessed the impious
fury of ten thousand fratricidal wars, in which great powers have torn whole
continents to shreds in the name of peace and justice.

A day of ominous decision has now dawned on this free nation. Save us then
from our obsessions! Open our eyes, dissipate our confusions, teach us
to understand ourselves and our adversary. Let us never forget that sins
against the law of love are punishable by loss of faith, and those
without faith stop at no crime to achieve their ends!

Help us to be masters of the weapons that threaten to master us.
Help us to use our science for peace and plenty, not for war and
destruction. Save us from the compulsion to follow our adversaries
in all that we most hate, confirming them in their hatred and
suspicion of us. Resolve our inner contradictions, which now
grow beyond belief and beyond bearing. They are at once a torment
and a blessing: for if you had not left us the light of conscience,
we would not have to endure them. Teach us to wait and trust.

Grant light, grant strength and patience to all who work for peace.
But grant us above all to see that our ways are not necessarily
your ways, that we cannot fully penetrate the mystery of your
designs and that the very storm of power now raging on this earth
reveals your hidden will and your inscrutable decision.

Grant us to see your face in the lightning of this cosmic storm,
O God of holiness, merciful to men. Grant us to seek peace where
it is truly found. In your will, O God, is our peace.

Thomas Merton (1915-1968)
Prayer for Peace

Wersja do druku

Jan Orawicz - 07.03.12 18:29
Panie Poruszyciel ten Apel to jest po prostu bezkrytyczne wtrącanie Wiary w materię w y r a f i n o w a n y c h c e l ó w p o l i t y c z n y c h. A jakie są to cele? One są widoczne jak na dłoni... Nie odwracam kota ogonem, jak to Pan mi zarzucił. Podałem przepowiednię ŚW. Bernadety,która piszę,że na jedno miasto w Persji spadnie z nieba ognista kula.... A przecież to jest rzecz wiadoma,że Iran kuli ognistej sam sobie nie zaaplikuje. Kto tę kulę ognistą może tam spuścić, to też wiadomo. A z jakich powodów, to też wiadomo,bo już 11 września 2OO1 napad na Nowy Jork wydał o tym wyprzedzające świadectwo. Wiem! Wierm!,że zaraz mnie Pan okrzyknie miłośnikiem Izraela, Żydem,sjonistą itp. A ja jestem od pradziejów tylko Polakiem, wychowanym w wierze rzymskokatoliskiej. A cele tej mojej wiary,którą wyznaje z całym przekonaniem,że jest nad nami Bóg,staram się nie wykorzystywać dla wyrafinowanych celów politycznych. bardzo pokrętnych.
Łączę pozdrowienia

Poruszyciel - 07.03.12 0:37
Panie Janie, proszę przeczytać uważnie treść objawienia św. Bernadetty. Jest w nim mowa o wojnie między muzułmanami i chrześcijanami, a nie narodem żydowskim. Syjoniści już od dawna eskalują napięcia między światem islamu i chrześcijaństwem (otwarcie Europy na muzułmanów, wojny napadowe na Bliskim Wschodzie i zaangażowanie USraela w Afryce), jakby prowokowali i planowali ten konflikt. W objawieniu jest mowa o zrzuceniu bomby NA Persję, a nie perskiej bomby na Izrael. Nie odwracajmy kota ogonem. Pozdrawiam.

Jan Orawicz - 21.02.12 1:31
Iran od lat nie ukrywa wrogości do Izraela,a oprócz tego dość często po prostu grozi temu małemu pąństwu najazdem na niego. A więc ja jako Polak mam się zgodzić na to,że kiedy Iran wyprodukuje broń atomową t o ją użyje w swoim planowanym od lat ataku na Izrael? Zresztą jeszcze nie zdołal wyprodukowć tej broni, a ile było już pogróżek pod adresem Izraela?!. Owszem prośmy usilnie Pana Boga o to,by agresywny Iran nigdy nie mógł dysponować tą grożną bronią,ponieważ wtedy może nastąpić wielka wojna światowa z masowym użyciem broni jądrowej. To zagrożenie przepowiada na 2O12 ŚWIĘTA BERNADETA. Tu dla ułatwienia rozeznania się w przepowiedni, przypomnę,że od 1935 r Persja zmieniła swoją nazwę na I r a n, co nie nastąpilo to za życia Św Bernadety. Pozdrawiam

Wszystkich komentarzy: (3)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

07 Grudnia 1279 roku
Zmarł Bolesław V Wstydliwy, książę krakowski i sandomierski (ur. 1226)


07 Grudnia 1925 roku
Liga Narodów przyznała Polsce prawo do utrzymania straży wojskowej na Westerplatte.


Zobacz więcej