Piątek 7 Sierpnia 2020r. - 220 dz. roku,  Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 25.08.11 - 10:29     Czytano: [2127]

Czy istnieją inne scenariusze rozwoju Polski?

Współczesne zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego kraju nie pozwalają na optymizm. Omówiłem je wraz z kolegami w książce pt. „Długofalowe Skutki Zbrodniczej Terapii” wydanej przez Klub Inteligencji Polskiej przy SFPNP. Wiele współczesnych analiz potwierdza tę konkluzję. Ostatnio w publikacji pt. „opcja na prawo” ( Nr 6 z 2011r) jej wydawca Józef Białek pisze: „Polska jest krajem bez przyszłości. Przed Polakami nie ma żadnej pozytywnej perspektywy...” Pisze, że koncepcje głoszone przez liberałów, socjalistów, chadeków,, narodowców czy monarchistów zupełnie nie przystają do tego, jak dziś wygląda świat. Zwraca uwagę na siłę korporacji ponadnarodowych a państwo staje się jedynie narzędziem w ich grze. W tej sytuacji należy od nowa zdefiniować funkcje państwa i wytyczyć dla niego cele. Jednocześnie jesteśmy świadkami zmian o charakterze globalnym jak np. zadłużenie USA i osłabienie dolara, kłopoty w strefie euro, zmiany polityczne w państwach płn. Afryki, rosnąca potęga Chin, osłabianie solidarności międzypaństwowej i wzmacnianie współpracy pomiędzy „wielkimi” (Francja, Niemcy, Rosja).

W tej sytuacji J. Białek zastanawia się czy istnieje plan „B” dla Polski. Widzi potrzebę obok planu „A” (Przyjdzie Unia i posprząta) poszukiwania innych możliwości. Trzeba zdać sobie sprawę, że po 20 latach rządów obecnych elit jesteśmy bez majątku, z olbrzymim długiem, spętani obcymi przepisami. Pozbawieni możliwości własnych inicjatyw i działania. Może interwencja państwa mogłaby przynieść pewną poprawę. Pisze to przedstawiciel „prawicy” i zaraz tłumaczy, że współcześnie wizja państwa o ekonomii liberalnej , zarówno jak i socjalistycznej, jest przestarzała. W/w autor proponuje: -zdefiniować cele strategiczne i tworzyć instrumenty wewnętrzne i zewnętrzne do ich realizacji;

-Uporządkować polskie służby specjalne by miast walczyć z sobą i dla innych wsparły rodzimą gospodarkę;

-Rozumieć teraźniejszość, podejmować szybkie i trafne decyzje stosownie do aktualnych interesów , aktualnych sprzymierzeńców i wrogów;

-Wzmocnić akcenty rozwoju gospodarczego z Rosją i krajami b. ZSSR;
Przy czym trzeba pamiętać, że jesteśmy w UE, która ma dość instrumentów by wpłynąć na nasze decyzje. W tej sytuacji można próbować:

-Budować alternatywny dla UE sojusz państw słowiańskich;
Zachodzi pytanie czy w obecnej sytuacji kraju działania takie są możliwe. J. Białek widzi możliwość ich realizacji w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych przypadków jak np.:

-Można liczyć na to, że jakaś polityczna i militarna siła dojdzie do wniosku, że aktualna sytuacja w Polsce narusza jej interesy i sfinansuje przewrót w kraju;

-Zejście do podziemia i budowanie alternatywnego państwa ze swoimi strukturami.
Autor zastrzega, że nie chodzi mu o forsowanie konkretnego rozwiązania lecz o by inteligencja zaczęła poważnie zastanawiać się nad tym co można zrobić i jak by stworzyć dla społeczeństwa jakąś optymistyczną perspektywę.

Artykuł J. Białka wywołał ożywioną dyskusję w naszych środowiskach prawicowych. Także w ramach racjonalnie myślącej lewicy poruszane są problemy przyszłości. Aktualne partie lewicowe zapomniały o akcentowaniu swej wrażliwości społecznej. W swych programach mają obronę różnych społecznych dewiacji i walkę z Kościołem. Jej aktywiści są dziś w różnych radach nadzorczych, prezesami fundacji, dyrektorami przedsiębiorstw i zupełnie wtopili się w zwalczany kiedyś przez nich świat kapitalistów. Prawdziwi przedstawiciele lewicy, czyli walczący o sprawiedliwość społeczną działają indywidualnie lub w ramach CHDSP, Samoobronie i innych chrześcijańskich demokratycznych ugrupowaniach. Zresztą, jak można odczytać z dyskusji prawicowych intelektualistów z „Opcji na prawo”, podziały na prawicę i lewicę się zacierają a w przyszłości ich programy będą się upodabniać, łącząc się w walce o dobro kraju i swojej społeczności wobec atakujących państwa narodowe żywiołów.

Powstają programy wyjścia z obecnej zapaści. Prof. Włodzimierz Bojarski, wraz z grupą naukowców nawołuje do realizacji zapisanych w konstytucji zasad społecznej gospodarki rynkowej. Odpowiedni program grupa ta przedstawiła w książce pt.: „Przyszłość Społecznej Gospodarki Rynkowej w Warunkach Globalizacji” a także W. Bojarski w książce pt.: „O Przyszłość Polski”.

Ciekawą propozycję zmian systemowych przedstawił zespół intelektualistów krakowskich. Propozycja ta trudna do zrealizowania w dzisiejszym świecie rządzonym przez bankierów, mogłaby stać się podstawą funkcjonowania świata opartego bardziej na zasadach moralnych aniżeli jak dziś na pieniądzu. Warto poznać ten tok myślenia do zrealizowania, jeśli w Europie zwycięży chrześcijaństwo:

PROGRAM NAPRAWY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ oparty na Ewangelii i nauce Jana Pawła II1. RZECZPOSPOLITA POLSKA (tak jak i inne kraje) wkroczyła na drogę rozwoju opartą o nową cyfrową erę. Fakt ten wymaga zaktualizowania prawa i systemu finansowego.2. Powołany zostaje ruch społeczny o nazwie: RZECZY NOWE – RUCH SPOŁECZNY im. JANA PAWŁA II którego celem jest naprawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz walka z biedą w Polsce, w oparciu o istniejące zapisy Konstytucji R.P. a w szczególności Artykuł 1. „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”. Inicjatorami Ruchu są Stanisław Papież, Jacek Andrzej Rossakiewicz i Lesław Andrzej Wilk.3. Celem ruchu jest przeprowadzenie niżej wymienionych zmian w Kraju, mających za zadanie poprawienie warunków bytowania każdego obywatela.4. Pierwszym i najważniejszym celem Ruchu jest zwalczenie biedy. Jest to zadanie cywilizacyjne dla całego narodu, określone w Konstytucji R.P. w Artykule 2. „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.5. Ustalony zostanie konstytucyjnie gwarantowany dostęp obywateli do zdobyczy cywilizacji, w tym do: czystego powietrza, czystej wody, pełnowartościowego wyżywienia , odzienia, lokum (dachu nad głową), ziemi, energii, pracy, pieniędzy, godnego życia rodziny, godnego życia jednostki, bezpłatnej edukacji, bezpłatnej opieki zdrowotnej, emerytury, godnej starości i godnej śmierci oraz odprowadzenia ścieków i śmieci. 6. Wprowadzona zostaje umowna jednostka wartości potencjału ludzkiego: Auro*, odzwierciedlająca możliwości i skalę działania każdego człowieka, oraz mająca wpływ na wysokość przyszłej lub już pobieranej emerytury.7. Finanse państwa zostaną oparte o umowę społeczną obowiązującą określony czas (np. 50 lat), w wyniku której społeczeństwo oddaje rządzącym (pochodzącym z wyboru), swoją energię ludzką i czas pracy. Stanowi to potencjał finansowy o wymiernej wartości**. Za pełne i właściwe wykorzystanie czasu pracy obywateli odpowiadają rządzący. Uzyskany wzrost gospodarczy jest monetyzowany poprzez emisję pełnowartościowych pieniędzy, mających pokrycie w wytworzonych dobrach. Taka zasada emisji pieniędzy jest podstawą budżetu państwa cyfrowej ery.8. Rządzący nie mają prawa emitować obligacji ani zaciągać długów w imieniu społeczeństwa. Każda pożyczka wewnętrzna, zewnętrzna lub emisja obligacji wymaga przeprowadzenia ogólnonarodowego referendum – gdyż to społeczeństwo spłaca pożyczkę efektami własnej pracy. 9. Państwo odstępuje od pobierania podatków, w tym podatku od emerytur. Koszty rządzenia są pokrywane z budżetu i są pod społeczną kontrolą, co powinno prowadzić do ich obniżania poprzez techniki cyfryzacji.10. Całe społeczeństwo buduje wspólny dobrobyt, a efekty tych działań są własnością społeczną (energetyka, budownictwo, edukacja, nauka, ochrona zdrowia, kultura, komunikacja). Cele społeczne są finansowane przez państwo z budżetu.11. Wprowadzona zostaje miesięczna dywidenda (bez możliwości zakupu używek), dla każdego obywatela, gwarantująca minimum egzystencji, wypłacana od poczęcia do śmierci, jako zapewnienie fizycznego życia.12. Każda matka dostaje dodatek miesięczny na każde dziecko, od miesiąca jego poczęcia do jego pełnoletności tj. do 18-go roku życia, oraz jednorazowo, za urodzenie każdego dziecka.13. Emerytury wypłacane są od określonego wieku do śmierci. Współmałżonek, po śmierci męża lub żony, dostaje 1/3 jego emerytury.14. Każdy emeryt może pracować do końca życia, zgodnie z własnymi preferencjami i predyspozycjami zdrowotnymi, otrzymując równocześnie kwotę emerytury. 15. Bezpłatna służba zdrowia.16. Bezpłatna edukacja.17. Rozwój nauki finansowany z budżetu państwa. 18. Za zarządzanie państwem odpowiada premier i rząd zgodnie z zapisami konstytucji. Rządzący realizują i wprowadzają w życie dostęp obywateli do zdobyczy cywilizacji zapisanych w konstytucji.19. Prezydent przejmuje zarządzanie wartością potencjału ludzkiego w państwie (Auro) oraz zasobami kultury. Resort kultury przechodzi w gestię zarządu prezydenta. Media publiczne przechodzą do resortu kultury. Reszta uprawnień prezydenta zgodnie z konstytucją.20.
Zgodnie z zapisami obecnej Konstytucji (Art. 20.) zacznie być realizowana w Polsce społeczna gospodarka rynkowa oparta na wielu formach własności, ze szczególnym poszanowaniem własności prywatnej.21. Zachowane zostają dotychczasowe formy własności i sposoby działania w układzie pracodawca – pracownik.22. Działalność gospodarcza obywateli może być oparta o prywatną własność, społeczną własność i państwową własność lub ich kombinacje na zasadzie udziałów. 23. Inicjatywa gospodarcza należy do obywateli działających w ramach wolności gospodarczej i nie naruszających istniejącego prawa. 24. Wszelkie działania prowadzące do uszczuplania mocy produkcyjnych społeczeństwa; niszczenie przedsiębiorstw, doprowadzanie ich do bankructwa i wrogie przejęcia są zabronione i będą karane, także wtedy, gdy są dokonywane przez obywateli innych państw.25. Zgodnie z istniejącymi zapisami w Konstytucji, centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski, posiadający wyłączne prawo emisji pieniądza w Polsce (Art. 227 Konstytucji R.P.), także po wprowadzeniu waluty Euro, (zgodnie z ustaleniami założycielskimi UE). 26. Działalność banków komercyjnych ulega zmianie. Przestaje im przysługiwać prawo kreacji pieniądza bankowego, a swoją działalność prowadzić mogą w oparciu o zgromadzone depozyty lub przez zaciąganie kredytów w NBP.27. System bankowy powinien stać się uczestnikiem rozliczeń pracy w państwie i stać na straży finansów każdego obywatela.28. Przeprowadzona zostanie abolicja podatkowa i umorzenie długów obywateli wobec państwa. Zalecane będzie wzajemne umorzenie długów przez obywateli zgodnie z zasadami miłosierdzia i solidarności międzyludzkiej. Podjęte będą prace nad rozwiązaniem kwestii zadłużenia w skali międzynarodowej.29. Propagowane będzie szeroko odejście od zasady naliczania odsetek. 30. W działalności gospodarczej propagowany będzie zysk bez wyzysku, czyli zysk pochodzący z realnie wypracowanych efektów gospodarczych, nie będący wynikiem spekulacji ani oprocentowania. 31. Propagowana będzie społecznie uzasadniona celowość inwestycji oraz bankowość bezodsetkowa, oparta o zysk z realnych efektów gospodarczych.32. Inwestowanie powinno być rozumiane szeroko, jako możliwość powszechna i cecha obywatelska.33. Ziemia, na której znajduje się państwo, jest własnością prywatną i społeczną.34. Obywatele mają prawo do działki do 1000 m2 na cele mieszkaniowe lub na cele ogródka rodzinnego.35. Wolontariat jest honorową działalnością obywateli podnoszącą ich wartość potencjału ludzkiego.36. Dopuszczalne jest poszerzenie potencjału finansowego pozostającego w dyspozycji państwa o współpracę ekonomiczną z sąsiadami, lub w skali globalnej na świecie, z organizacjami międzynarodowymi.37. W państwie wprowadzony zostanie elektroniczny portfel dla każdego obywatela od 18-go roku życia w celu dystrybucji pieniędzy (dywidenda), stanowiący jednocześnie dowód osobisty, prawo jazdy***, kod do głosowania, informację o wysokości kapitału ludzkiego, itp. 38. Głosowanie jest obowiązkowe (możliwe przez Internet). Przeprowadzanie referendum narodowego przez Internet.39. Czas wprowadzenia zmian to jedna kadencja. W okresie przejściowym, przemiany wynikające z programu, wspierane są z budżetu państwa. 40. Dla Unii Europejskiej przemiany w Polsce mogą być traktowane jako model nowej gospodarki i nowej architektury finansowej. Celem jest wprowadzenie systemu w całej Europie i propagowanie go w świecie.41. Szczególna rola zostaje wyznaczona rodzinie, jako podstawowej komórce społecznej, na której opiera się życie narodu. Nowy system wzmacnia rolę kobiety i rodziny, czyniąc je filarem państwa.42. Nowy system zapewnia rozwój każdego obywatela w całym zakresie czasu życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Poprzez system Auro likwiduje problem wypłacalności emerytur, dając ludziom starszym godne życie, jako najbardziej wartościowej części społeczeństwa, o najwyższym potencjale ludzkim. 43. Każdy obywatel uznający swoje dochody za wystarczające, może przekazać należne jemu wpływy od państwa, na cele przez niego wskazane.44. Sens życia obywatela w aspekcie ekonomicznym to rozwój jego potencjału ludzkiego w Auro oraz zamiana pracy na kapitał. Im wyższy jest potencjał ludzki w Państwie, tym wyższa jest wartość pracy w Państwie. Auro to sposób na sprawiedliwość społeczną - to sposób na współpracę obywatela z Demokratycznym Państwem Nowej Cyfrowej Ery.

________________________________________________________________________________
PRZYPISY:* Każdy obywatel Polski w dniu urodzenia dostaje numer PESEL, który towarzyszy mu aż do śmierci. W tym samym momencie potencjał ludzki Kraju wzrasta o jedną osobę. Osoba ta otrzymuje umowny potencjał 1000 AURO (jednostka potencjału ludzkiego – 1 Au ).Potencjał ludzki wzrasta w czasie, społeczeństwo rozwija się duchowo i materialnie. Każdy człowiek przechodzi kolejne etapy życia. Wychowanie w domu rodzinnym, edukacja w szkole i na uczelni, praca, własna rodzina i potomstwo, emerytura. Rozwój społeczeństwa zostaje ukazany w skali jednostek AURO. Za co możemy doliczyć AURO i ile?Za ukończenie szkoły podstawowej - po 10Au za rok.Za ukończenie gimnazjum i liceum - po 20Au za rok.Za egzamin maturalny - 100Au.Za każdy rok studiów - po 50Au.Za licencjat 100Au.Za dyplom magisterski 200Au.Za doktorat 250Au.Za tytuł profesora 400Au.Za urodzenie każdego dziecka - po200Au.Za zgodne pożycie małżeńskie 20 lat, 30 lat, 40 lat, 50 lat po 100Au.Za staż pracy – po 30 Au za każdy przepracowany rok. Ogólnie należy więc stwierdzić, że potencjał ludzki społeczeństwa rośnie poprzez jego osiągnięcia demograficzne, zawodowe, naukowe, artystyczne, sportowe i inne. Potencjał ludzki jednostki rośnie poprzez jej zaangażowanie w życie społeczne i w życie państwowe (nagrody i odznaczenia za zasługi dla państwa i za pełnienie funkcji z wyboru innych obywateli, za udział w głosowaniach, referendach, wolontariacie itp.) Potencjał Auro osoby ludzkiej maleje za łamanie prawa. Potencjał ludzki wyrażony w jednostkach AURO będzie służyć do ustalenia wysokości emerytury.** Dla zobrazowania potencjału finansowego społeczeństwa wskazujemy, iż z 38 mln Polaków, około 20 mln obywateli jest w gotowości do pracy w zakładanym okresie 50 lat. Rząd ma zatem do zagospodarowania w okresie 50 lat około 1 920 mld godzin pracy, (przy 40-o godzinnym tygodniu pracy: 1920 godzin rocznie x 50 lat x 20 000 000 ludzi = 1 920 000 000 000 godzin pracy). Przy założeniu, iż każdy z 20 mln obywateli przepracuje 1920 godzin rocznie, a jego praca jest wyceniona na około 22 zł. za godzinę (obliczenie na podstawie średniej płacy: 3500zł. / 160 godzin miesięcznie = 21,80 zł.) rząd ma do dyspozycji rocznie 844 800 000 000 zł. (844 mld 800 mln złotych). Opisany przykład pokazuje wielkość potencjału finansowego w społeczeństwie, który rząd może wykorzystać w celach społecznie uzasadnionych. Tymczasem budżet na rok 2011 został zaplanowany na poziomie 313 mld złotych z 40 mld deficytem. W przyjętym dla naszych obliczeń okresie 50 lat potencjał ludzki całego 38-o milionowego społeczeństwa wynosi 38 000 000 000 Auro, licząc sam fakt urodzenia każdego obywatela. Na 1 auro przypada 96 godzin pracy, co w okresie 50 lat daje wartość 2112 zł (przy stawce 22 zł./godz.) Fakt urodzenia się obywatela przynosi państwu korzyść 2 112 000 zł. w okresie 50 lat jego obecności na rynku pracy. Można to uznać za korzyść biologiczną, zapewniającą prokreację. Dlatego logicznym staje się utrzymanie życia biologicznego w społeczeństwie przez dofinansowanie z budżetu. Wzrost liczby obywateli daje korzyści wszystkim w państwie. Wspomaganie fizycznego życia jest niezbędnym elementem utrzymania w kondycji całego społeczeństwa i służy jego rozwojowi. Dotyczy to wszystkich bez wyjątku obywateli. Wartość potencjału ludzkiego w Auro, każdego obywatela, rośnie w czasie jego życia, a więc korzyści są znacznie większe. Ten potencjał ludzki jest prawdziwym zapasem społecznej energii i stanowi podstawę wszelkich pełnych rozliczeń pracy w społeczeństwie w przyjętym okresie. Wyznacza konkretne granice możliwości społecznego rozwoju, które nie są nieograniczone. Takich rozliczeń nie są w stanie prowadzić banki komercyjne nastawione na zysk w postaci odsetek i transferujące ten zysk za granicę. Ponieważ zostało wykazane, że energia społeczna nie jest niewyczerpanym zasobem, a więc oddawanie jej innym w zamian za druk pieniędzy jest społecznym marnotrawstwem w skali państwa. Jest to współczesny kolonializm w zawoalowanej postaci. Sprostać opisanym wyżej wymaganiom społecznym może Narodowy Bank Polski, będący centralnym bankiem Kraju, działający w oparciu o istniejący zapis Konstytucji R.P. (art.227, p.1). Na rynku nie powinno brakować pieniędzy, bo to one umożliwiają rozliczenia, które muszą być przeprowadzane pomiędzy ludźmi. Nie możemy bać się pokrywania pieniędzmi społecznie potrzebnych celów. Pieniądze są własnością społeczeństwa. To nie banki tworzą pieniądze, ale praca, którą wykonuje społeczeństwo. Banki komercyjne jedynie pośredniczą pomiędzy ludźmi i nie powinno im przysługiwać prawo kreacji (emisji) pieniądza. Nowy system jest jedną z możliwych dróg do zwalczenia biedy w Polsce i na świecie. Stworzyć go można w postaci ruchu społecznego, porozumienia ponad partyjnego oraz zgody narodowej. Jest oparty na Dekalogu, nie narusza wartości ważnych dla wyznawców największych religii. Człowiek jest w nim osadzony centralnie i ma swoją podmiotowość. Umożliwia przeprowadzenie pokojowych zmian na świecie opartych o międzynarodową solidarność, zaufanie i współpracę. Spełnia wymogi zadań, które postawił przed nami Jan Paweł II. Cytowane przez Papieża słowa Jezusa NIE LĘKAJCIE SIĘ! powinny zachęcać nas do wykonania tej niemałej pracy***Rozwiązanie takie wprowadzono m.in.. w Malezji w 1999 roku. Podpisali: Lesław Andrzej Wilk, Jacek Andrzej Rossakiewicz, Stanisław Papież


Biorąc pod uwagę prawdopodobne zbliżanie się w przyszłości działań prawicy i lewicy dla wspólnego celu, rozwoju naszego kraju opracowaliśmy szkic przyszłych zasad określonej partii mającej na celu polepszenie obecnej sytuacji politycznej kraju:

CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRATYCZNA PARTIA PRZYSZŁOŚCI

I. Społeczeństwo reprezentowane jest przez różne partie. Po kolejnych zmianach na politycznej scenie kraju zostały cztery: PO, PiS, PSL, SLD. Żadna z nich nie reprezentuje w pełni interesów połowy ludności Polski, a mianowicie pracowników najemnych, bezrobotnych i innych tzw. „wykluczonych”, pracowników rzemiosła i drobnej wytwórczości. W tym celu proponujemy stworzenie nowej partii, o nazwie „Chrześcijańska, Demokratyczna, Partia Lewicowa”.

II. 1.Jej chrześcijański charakter wynika z założenia, że twórcą życia i kierującymi nim prawami naturalnymi jest siła (energia) pozamaterialna nazwana Bogiem, Allahem, Brahma, Manitu, itp.

2. Źródłem działań (postępowania) ludzi są prawa naturalne, których interpretacją zajmują się religie. Prawa naturalne wzbogacane są treścią przez prawa stanowione przez ludzi. Te zaś wypływają z tradycji i doświadczeń danej ludzkiej zbiorowości, a także jej dążności do dostosowania się do zmieniających się warunków bytowania (życia).

3. CH.D.P.L za najbardziej korzystne (odpowiednie), źródło regulujące i wytyczające drogi rozwoju społeczeństwa (narodu) uważa religię chrześcijańską, zwłaszcza jej nauki zawarte w Nowym Testamencie. Chrześcijaństwo wg. Nowego Testamentu propagujące czynienie dobra, wybaczanie i miłość, stanowi wśród różnych religii świata, najkorzystniejsze zasady współżycia harmonijnego ludzi, pobudzające do czynienia dobra.

III. 1. CH.D.P.L. uważa państwo narodowe (goszczące ewentualnie na swym terytorium „mniejszości”) za podstawową jednostkę administracyjną, która musi być uwzględniana w procesach zarówno zmierzających do ujednolicania form rządzenia (globalizm), jak również koncepcji ich różnorodności (ruchy odśrodkowe, wyzwoleńcze).

2. Historia Polski i wynikające stąd doświadczenia uczą, że najkorzystniejszą formą organizacyjną polskiego społeczeństwa jest państwo silne (prężne biologicznie, silne gospodarczo i militarnie, o ugruntowanych w społeczeństwie wspólnych wartościach) o możliwie pełnych prerogatywach władczych (niezależności). Patrz: czasy Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Jagiełły, Batorego i Sobieskiego.
3.CH.D.P.L. w aktualnych czasach globalizmu, procesów zmierzających do jednego centrum rządzenia światem (rządu Światowego) stoi na stanowisku współdziałania z ruchami zmierzającymi do związku określonych grup państw przy zachowaniu tożsamości narodowej czyli koncepcji tzw. związków ojczyzn (Europa ojczyzn).

4.Dla zapobieżenia dalszym procesom destrukcji struktury państwa widzimy potrzebę:

a. Podjąć starania i tworzyć warunki do powiększania przyrostu naturalnego ludności by przybliżyć równowagę potencjału biologicznego pomiędzy Polską a jej wielkimi sąsiadami (Niemcami i Rosją).

b. W celu podniesienia skuteczności obrony kraju przywrócić obowiązek powszechnej służby wojskowej (powszechna umiejętność korzystania z broni). W dziedzinie uzbrojenia wzmocnić akcenty w wyposażeniu armii w środki nowoczesnej broni obronnej (w tym partyzanckiej) kosztem środków uzbrojenia ekspedycyjnego (wojen poza granicami kraju).

c. W dziedzinie polityki gospodarczej odejść od realizacji programów ekonomii liberalnej, zwłaszcza monetarnej i realizować, zgodnie z konstytucją program społecznej gospodarki rynkowej (wg opracowań zespołu prof. W. Bojarskiego).

5. Dla wzmocnienia pozycji i prestiżu narodu dążyć do ścisłej współpracy z diasporą Polaków (Polonią) w świecie, niezależnie od jej miejscowej polityki i polityki kraju(casus Kobylański).

6. W polityce zagranicznej, niezależnie od aktualnych sojuszów (NATO., UE.) widzimy potrzebę wzmacniania kontaktów ze Wschodem (Białorusią, Rosją, Ukrainą) szanując rozwiązania ustrojowe i formy władztwa istniejące w tych państwach. Niezależnie od kontaktów oficjalnych wspierać, (ewentualnie przez organizacje pozarządowe) ugrupowania przyjazne Polakom we wszystkich państwach i zwalczanie w nich antypolonizmu.

6. W ramach współpracy międzynarodowej wzmacniać solidarność państw środkowo europejskich (narodów pod byłą supremacją Sowietów) mając na uwadze również wspólne interesy państw słowiańskich.

7. W procesach globalizującego się świata widzimy potrzebę stworzenia pomiędzy Europą Zachodnią a Rosją silnego związku państw, odgradzającego te dwie siły od sąsiedztwa, a w ten sposób zapobiegając ewentualnym przyszłym konfliktom w tej części świata.

8.W polityce wewnętrznej kraju widzimy potrzebę rekompensaty dla rodzin skrzywdzonych przez zbrodniczą terapię Balcerowicza..

9. Będziemy dążyć do zmniejszenia dysproporcji w przywłaszczaniu przez jednostki lub grupy osób, bogactw istniejących i tworzonych przez naród.

10. Począwszy od r. 1989 (ale i wcześniej), ekipy rządzące Polską stworzyły warunki (w tym prawne) do powstawania afer, złodziejstwa i korupcji. Jednocześnie powstały warunki do niekorzystnych zmian w strukturze społeczeństwa. Z zaistniałymi schorzeniami należy walczyć, zwłaszcza za pomocą środków prawnych (dostosowanego do tych celów prawa).

11. Popieramy wszelkie działania w szkolnictwie, nauce, środowisku technicznym i inwestycjach zmierzające do unowocześnienia warunków i form życia polskiego społeczeństwa, a jednocześnie utrwalania jego tożsamości narodowej.

12. Popieramy silne związki zawodowe w zakładach pracy i prawodawstwo zapewniające pracownikom godne warunki pracy i płacy.

13. W strukturze wytwórczości będziemy zmierzać do tworzenia silnych organizacji gospodarczych, zdolnych do konkurencji z podmiotami zagranicznymi (koncernami, korporacjami ponad narodowymi). Te silne organizacje będą opierać swoją wytwórczość (usługi) na rodzimej drobnej wytwórczości.

14. Postulujemy przejęcie wszelkich środków informacji (komunikacji władzy ze społeczeństwem) przez organizacje społeczne, (spółdzielnie, towarzystwa, władze państwowe i komunalne).

15. Wszelkie instytucje pieniężne (banki, ubezpieczenia,) powinny wspomagać rodzimą wytwórczość i aktywność społeczeństwa i nie mogą być własnością podmiotów zagranicznych.

Opracował:Rudolf Jaworek

Wersja do druku

Barbara - 14.09.11 3:54
"Jej chrzescijanski charakter wynika z zalozenia,ze tworca zycia.....jest sila(energia) pozamaterialna nazwana Bogiem,Allahem,Brahma,Manitu itd."
Dodajmy jeszcze Lucyfera do tego panteonu o"chrzescijanskim charakterze''i wiadomo o co chodzi.No i ten swiatowy rzad..

Lubomir - 01.09.11 6:20
Atrapy Polaków a la 'warszawiak' Bronisław Kamiński, jak rak toczą organizm polskiego narodu i polskiego państwa. Do tego dochodzi polska bierność, lenistwo umysłowe, pijaństwo i pieniactwo. Przy tych negatywnych zjawiskach obce agentury jak mogą tak rujnują jedność polskiego wywiadu, kontrwywiadu, rujnują polską zdolność obrony, rujnują polskie morale, polską odwagę myślenia i polską odwagę działania. Temu destrukcyjnemu zjawisku muszą przeciwstawiać się masowo wszyscy rodacy JPII. Nie może być między Polakami debilów, którzy sami niszczą ponad 1000-letnią polską państwowość. Debilów i szkodników należy neutralizować. Polski nie musimy szukać w Kosmosie. Polskę mamy daną i zadaną między Odrą i Bugiem, Bałtykiem i Tatrami, czy utrzymamy lub rozszerzymy jej granice, zależy głównie od nas...Zdrajcy od dawna czują się w Polsce nieswojo. Morderstwa świadków ich zdrad, świadczą o wysokim stopniu obłędu w zdradzieckich szeregach.

Jan Orawicz - 27.08.11 23:52
Szanowny Panie doktorze Jaworek, to się wszystko zgadza ze zdrowym
rozsądkiem,ze swerą uczuć wyższych,z Przykazaniami Dekalogu,z
elementarnymi zasadami ekonomii,prawem Konstytucją etc.
Ale jak ten nowy gmach RP postawić na tym rozległym bagnie, od morza
do gór, od Bugu do Odry? Znamy dobrze rozległe składniki tego
grzęzawiska,którego zaczątki zaczęly się rodzić już w czerwcu 198Or
od tzw. Wyborów kontraktowych.W tym grzęzawisku od lat, to wszy-
tko,co mądre,ludzkie i sprawiedliwie tonie!A zatem nie zbudujemy Domu
Ojczystego na tym grzęzawisku,które należy zlikwidować!... To może
uczynić j e d y n i e Wielkie Zjednoczone Narodowe Zgromadzenie.
A jak to zrobić, kiedy opary grzęzawiska zdołaly uśpić tysiące Polaków,
a oprócz tego wypędzić za pomocą nędzy na obce landy...
Łączę serdeczne pozdrowienie

Wszystkich komentarzy: (3)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

07 Sierpnia 1998 roku
W wyniku ataków terrorystycznych na ambasady USA w Kenii i Tanzanii śmierć poniosło 224 osoby.


07 Sierpnia 1991 roku
Zmarła Kalina Jędrusik, aktorka, piosenkarka (ur. 1931)


Zobacz więcej