Czwartek 16 Lipca 2020r. - 198 dz. roku,  Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 30.08.08 - 13:18     Czytano: [3829]

Drogą podłości do świętości (2)
Część II. Kuroń a niepodległość Polski

Jak Jacek Kuroń i spółka z jego KSS”KOR” pojmowali „demokrację”, ukazałem wcześniej na podstawie faktów. Teraz przyjrzyjmy się, jak wyglądała „niepodległościowość” Kuronia – czyli jaki miał on i jego stadnina stosunek do idei niepodległości państwa polskiego.

Dwie znane propagandystki „Gazety Wyborczej”, Anna Bikont i Joanna Szczęsna, puściły się tak daleko, że ogłosiły bez zmrużenia oka J. Kuronia, „współtwórcą niepodległej Polski”.
(Zob. „Gaz. Wyb.” z 21 czerwca 2007). Po czym dodały teatralnie: „Był sumieniem polskiej polityki”.

W pewnej znanej miejscowości w W. Brytanii co roku organizowane są zawody, polegające na wymyśleniu i opowiedzeniu na żywo najbardziej załganej historyjki, wyglądającej na prawdopodobną. Nasze Cyganki z „Gazety Wyborczej” powinny wziąć udział w tej konkurencji. Mają duże szanse na nagrodę.

Powiedzmy sobie od razu, że J. Kuroń i formacja spod znaku KSS”KOR” mieli taki sam stosunek do sprawy niepodległości Polski, jaki miała SDKPiL i KPP/PPR.

Wczorajsi i dzisiejsi apologeci Kuronia i jego stadniny mogą wymyślać rozmaite historyjki na użytek gawiedzi i swoich sitw; pisać rozmaite opowiastki, panegiryki i ballady, ale to nie zmieni faktów. A te są bezlitosne.

Nie potrzeba tu sięgać do głoszonych przez Kuronia poglądów przed 1976 rokiem. Zacznijmy więc od tego czasu. W tymże roku J. Kuroń napisał i ogłosił swoje „Myśli o programie działania”, gdzie wyraża gotowość do zrezygnowania z części suwerenności narodu polskiego na rzecz komunistów u władzy i w ten sposób pośrednio na rzecz Związku Sowieckiego zwanego wówczas ZSRR. Celem Kuronia i jego stada była w najlepszym wypadku finlandyzacja Polski. I nic więcej. (Zob. „Ruch Oporu” z serii „Dokumenty”, wyd. „Instytut Literacki”, Paryż, 1977, str.213).

Inny ideolog KSS”KOR”, Adam Michnik, nie był ani lepszy, ani gorszy od wodza. We francuskim „Le Monde” (16 grudnia 1976 r.) zamieścił artykuł pt. ”Vive la Pologne!”, gdzie komunikuje nam – cytuję:
„Analizując kompleks stosunków polsko-sowieckich odnotować należy przede wszystkim zasadniczą zbieżność interesów kierownictwa politycznego ZSRR, kierownictwa politycznego w Polsce i polskiej opozycji demokratycznej.” (Zob. jak wyżej, „Ruch Oporu”, str. 163).
Pamiętając, że w propagandzie kuroniady i ich apologetów, „opozycją demokratyczną” w PRL-u był tylko KSS”KOR” widzimy, kto z kim miał zbieżność interesów. I jakich interesów w sytuacji, kiedy komuniści u władzy w Polsce byli gwarantami podległości państwa polskiego Rosji sowieckiej.

Będąc przy Michniku, należy tu przypomnieć jego wystąpienie w sowieckiej „Literaturnaja Gazieta”, gdzie opowiedział się za kontynuacją okupacji Polski przez wojska sowieckie. Było to już po Magdalence i „okrągłym stole”. Francuski filozof, A. Besacon tak potem skomentował wystąpienie redaktora „Gaz. Wyb.” – cytuję:
„Michnik wyraził w Literaturnoj Gazecie zadowolenie z faktu, że wojska sowieckie chcą pozostać w Polsce. Zarzucano mi, że wspomniałem o Targowicy, a przecież ta grupa zdrajców nigdy nie opowiedziałaby się za przedłużeniem okupacji, która trwa już czterdzieści pięć lat.” (Zob. „Kultura” paryska, nr. 6/513, 1990 r., str. 127).
Kuroń, jak wiemy, nigdy nie odciął się od tej wypowiedzi Michnika. Dał tym wyraz, że podziela jego pogląd. Tutaj Michnik i Kuroń ukazali się jako zdrajcy więksi od Targowicy.

W „Kulturze” paryskiej (nr. 1-2, Styczeń – Luty, 1979 r.), w artykule pt. „Drogi i podziały” J. Kuroń głosił, że mówienie o niepodległości Polski i domaganie się jej, to „deklaracje budzące litość”.

W „Biuletynie Informacyjnym KSS”KOR” (nr. 3, 1979, str. 15 – 19), ukazał się artykuł Kuronia pt. „Sytuacja kraju a program opozycji”, gdzie daje jasno wyraz temu, że nie jest za niepodległością, lecz zwolennikiem dialogu z Partią oraz współpracy z jakąś jej frakcją. Kuroń bowiem taki głupi nie był, żeby nie wiedział, że PZPR była gwarantem podległości Polski wobec wschodniego okupanta. Wyrażając gotowość współpracy z Partią, dał tym samym wyraz, że niepodległość Polski wcale go nie interesuje.

Na gdańskim Zjeździe „Solidarności” w 1981 roku ...”Jacek Kuroń głosi projekt stworzenia „Komitetu Ocalenia Narodowego”, w skład którego wchodziliby przedstawiciele PZPR, Kościoła i „Solidarności”. Koncepcję tę poparł ostatnio przewodniczący PAX, R. Reiff.” – pisał Andrzej Woźnicki w swych relacjach ze Zjazdu. (Zob. „Solidarność Ziemi Łódzkiej”
nr. 41/81 i „Magazyn Pism Związkowych i Zakładowych” nr. 4, z 18 listopada 1981 r.).
I dalej kontynuuje:
„Jaki wpływ na kierunki polityki tego Komitetu miałoby społeczeństwo w sytuacji, gdy podstawowe instrumenty władzy – tj. wojsko, policja, administracja, informacja i polityka gospodarcza pozostają nadal poza społeczną kontrolą? Czy nie oznaczałoby to utrzymanie obecnej sytuacji pod zmienioną nazwą?
Dotychczasowe doświadczenia polityki polskiej każą ostrożnie podchodzić do wszelkich koncepcji, jakie nakierowane są przede wszystkim na przejęcie władzy politycznej. (...).
...”Nasuwa się obawa, że skutki tej koncepcji znaczyć będą powrót do smutnych czasów z końca XVIII w., kiedy to poszczególne koterie polityczne ubiegały się w rosyjskiej ambasadzie o mandat sprawowania władzy w Polsce. Wątpliwe, by obecnie ZSRR zgodził się na udzielenie tego mandatu komukolwiek poza PZPR. Z pewnością jednak polityka rosyjska skorzysta z pojawienia się kontrkandydata. Zacząłby się w ten sposób proces „bałkanizacji” polityki polskiej; walka o rosyjski mandat nie przybliżałaby, lecz oddalała szanse Polaków na odzyskanie niepodległości”...

Zostawmy to ocenie czytelników. Idźmy dalej. Kuroń nie był wyjątkiem w stadninie KORowskiej. Jako inny przykład niech posłuży inny KORowiec, Zbigniew Romaszewski, (po „okrągłym stole” też u władzy w PRL-bis, dziś senator). „Polemizował” on swego czasu publicznie z Aliną Grabowską (kto zacz? - odnotowałem w poprzedniej części), z „Wolnej Europy”. „Polemika” ta – sfingowana - była nadawana do Kraju przez RWE i potem zamieszczona w londyńskim piśmie emigracyjnym „Orzeł Biały –Na Antenie” (Nr. 197, Listopad 1979 r.). Swoje gadanie Romaszewski tak kończy – cytuję: ...”problem niepodległości (...) leży nie w sferze działań, lecz w sferze mniej lub bardziej buńczucznej deklamacji”. Takim stawianiem sprawy Romaszewski po prostu odciągał Polaków od idei i działalności na rzecz niepodległości Polski. Dał tym samym wyraz, że niepodległość Polski go nie interesuje.

W 1978 roku ukazał się w piśmie „GŁOS” tekst Jacka Kuronia, A. Michnika i A. Macierewicza, pt. „Sprawa polska – sprawa rosyjska”, gdzie czołowi ideolodzy KOR-u postulowali program uzyskania przez Polskę suwerenności drogą popularyzowania wśród Polaków idei prawa do niepodległości Białorusi, Ukrainy i Litwy.

W tym przypadku stawianie na porządku dziennym problemu niepodległości wschodnich sąsiadów mieściło się już w sferze działań, a nie „w sferze mniej lub bardziej buńczucznej deklamacji”. Ci sami ludzie, a więc i Kuroń, nie uważali też za stosowne powiedzieć, że mówienie o niepodległości i domaganie się jej dla Ukrainy, Litwy i Białorusi, z pominięciem Polski, to „deklaracje budzące litość”.

W wydawanym przez Ruch Obrony PCiO piśmie podziemnym „U PROGU” (nr. 11) ukazał się artykuł polemizujący z w.w. KORowcami, gdzie zauważono, że autorzy „Sprawy polskiej – sprawy rosyjskiej” – cytuję: „Zapomnieli, co prawda, o postulacie krzewienia nadziei odzyskania niepodległości wśród samych Polaków, ale za to obiecują prowadzić walkę z ksenofobią i szowinizmem we własnym narodzie.” Zauważmy tutaj, że walkę tę prowadzą notorycznie do dzisiaj, ale z tą różnicą, że dawne naganianie Polaków do Moskwy zastąpili naganianiem ich do Berlina poprzez Brukselę. To poprawia im samopoczucie dobrze spełnianego obowiązku i poczucie, że są ludźmi postępowymi i światowymi. Publicysta ROPCiO zapewnił wówczas Kuronia i spółkę, że Ruch Obrony ze swej strony zadba o to, by tworzyć wśród narodu polskiego wolę do bycia niepodległym, co ujął następująco – cytuję:
„My ze swej strony zatroszczymy się o budzenie uczuć niepodległościowych wśród Polaków.”

1 września 1979 roku jeden z nurtów Ruchu Obrony PCiO proklamował powstanie Konfederacji Polski Niepodległej jako partii politycznej i ogłosił program polityczny, w którym zakwestionowano monopol komunistów spod znaku PZPR na uprawianie polityki polskiej i wezwano wprost do obalenia reżymu komunistycznego drogą rozwiązań politycznych, tj. poprzez tworzenie niezależnych formacji (partii) politycznych, nie podlegających obcemu państwu i zastąpieniu nimi PZPR podległej Moskwie. Jak się wkrótce okazało, był to cios zadany między oczy nie tylko komunistom u władzy (Gierek-Jaruzelski-Kiszczak), ale równie – co wynikło z późniejszej reakcji – stalinowcom zepchniętym po 56 i 68r. do opozycji PZPRowskiej, których reprezentował Kuroń, Michnik i spółka KORowska.

Nie będę tutaj wymieniał wszystkich reżymowych ataków na KPN i opluwania jej twórców przez takie stalinowskie szmatławce jak m.in. „Trybuna Ludu”, czy „Żołnierz Wolności”. Ograniczę się tylko do paru przykładów dokumentujących oblicze ideowe kliki komunistycznej i ich pachołków.

W PZPRowskiej „Polityce” (nr. 38-1229 z 20 września 1980 r., str. 3), z atakiem wystąpiła czerwona propagandystka tej gadzinówki stalinowskiej, M. Wesołowska. Po wylaniu swojej porcji pomyj orzekła że KPN nie jest niebezpieczna poprzez zasięg Konfederacji czy poprzez osobę Moczulskiego, lecz poprzez – cytuję: „To co głosi jest niebezpieczne – jako program czy koncepcja”... Przy tej okazji dowiedzieliśmy się, co było dla bandy komunistycznej rzeczywiście niebezpieczne.

W 1982 r. Ukazała się na rynku książka pt. „KPN – Kulisy, Fakty, Dokumenty”, sfabrykowana przez SB i jej trzech żołdaków PZPRowskich, Mariana Reniaka, pułk. Z. Pudysza i pułk. T. Zalewskiego, wydana przez „Książkę i Wiedzę”. Celem ww. SB-eków było skompromitowanie KPNu i uzasadnienie przyszłych wyroków, które spadną na kierownictwo polityczne tej organizacji. Wszyscy trzej byli zgodni, że KPN, to zaraza zagrażająca komunistycznemu systemowi i klice pachołków moskiewskich, sprawującej niepodzielną władzę w Polsce, czemu dali wyraz m.in. na str. 6.

W swych atakach na KPN i ideę niepodległości, komuniści u władzy konkurowali z KSS”KOR”-owską tzw. „opozycją demokratyczną” i na tym froncie przemawiali tym samym głosem. Faktem bowiem jest, że zaraz po ogłoszeniu powstania KPN jako partii politycznej, stadnina kuroniowo-michnikowska też spuściła z łańcucha swych asfaltintelektualistów przeciw tej inicjatywie obywatelskiej. Wymienię tutaj tytułem przykładu M. Księżczaka, „Iść krzycząc Polska” („Robotnik” nr. 40 z 1 listopada 1979 r.), Stanisława Barańczaka, „Mąż opatrznościowy”, T. Folka, „Krok wstecz” w londyńskim „Tygodniu Polskim”, kontrolowanym przez byłych UB-eków stalinowskich, Artura Kowalskiego i Tadeusza Szafara ps. „Mazur”, wespół z socjalistką, L. Ciołkoszową, czy Jana Walca i jego „Drogą podłości do niepodległości”, gdzie scharakteryzował Moczulskiego, jako „pochodzącego od małpy i to wyjątkowo złośliwej”.

Warto tu zauważyć, że obie stadniny stalinowskie nie były zdolne do rzeczowej dyskusji. Jedni i drudzy sięgnęli po „argumenty” zarezerwowane dla małomiasteczkowych przekupek jarmarcznych, tj. insynuacji, kłamstwa, oszczerstwa, wyzwiska etc. Na więcej nie było ich stać. Odezwało się tu przypuszczalnie pochodzenie społeczne wynikłe z KPP/PPRowskiego awansu społecznego. O jakości tych „polemik” zadecydowały geny handlarzy z Nalewek i robotników folwarcznych.

Do odzyskania niepodległości państwowej muszą zaistnieć sprzyjające okoliczności. Jednakże jedna z tych okoliczności jest niezbędna: Jest nią wola narodu do bycia niepodległym. Co z tego, że zaistnieją okoliczności sprzyjające, kiedy naród nie będzie na nie przygotowany, by je wykorzystać i nie będzie chciał niepodległości? Wolę narodu do bycia niepodległym trzeba wywołać; trzeba ją wytworzyć. Robi się to wszędzie tą samą drogą określonej działalności politycznej, polegającej na głoszeniu i popularyzowaniu idei niepodległości. Jednym z kierunków takiej działalności (obok np. wydawniczej) jest obchodzenie świąt narodowych związanych z niepodległością, np. „11 listopada”, składanie kwiatów przed pomnikami bohaterów narodowych-bojowników o niepodległość, prelekcje, seminaria, konferencje czy manifestacje uliczne. I to jest właśnie to, co robił ROPCiO, Komitet na Rzecz Samostanowienia Narodu (W. Ziembiński), Konfederacja Polski Niepodległej i inne nurty polityczne, niezależne od stadniny KORowskiej i PZPRowskiej.

Komuniści u władzy i stadnina KORowska, prowadzili działalność zupełnie przeciwną, bo polegającą na tłumieniu woli narodu polskiego do bycia niepodległym. Formacje niepodległościowe i ludzie w nich aktywni bywali zwalczani z całą mocą, co udokumentowałem wcześniej na podstawie wymienionych faktów i źródeł. Wybijających się działaczy ugrupowań niepodległościowych i walczących o pluralizm polityczny, jako warunek prawdziwej demokracji, ścigano, prześladowano brutalnie, zamykano do więzień, bito podczas manifestacji rocznicowych i nękano na wszystkie możliwe sposoby, m.in. rewizjami i konfiskatą instrumentów potrzebnych do takiej działalności. Stalinowska stadnina KORowska maszerowała tu w jednym szeregu z tą u władzy. Ideę niepodległości zwalczali kpiną, szydzeniem i naśmiewaniem się z niej. Działaczy formacji niepodległościowych zwalczali przy pomocy insynuacji, oszczerstw, pomówień, wyzwisk i denuncjacji.

W obliczu faktów, które przypomniałem dotąd, kreowanie Kuronia i jego stadniny na współtwórców niepodległej Polski nie jest już jakimś nieporozumieniem, ale bezczelną kpiną z rzeczywistości. Ludzie, którzy głoszą tego rodzaju poglądy są albo głupi, albo brutalnymi i cynicznymi fałszerzami nie tak odległego czasu przeszłego, traktujący Polaków jako ludzi niedorozwiniętych umysłowo i cierpiących na ślepotę i zanik pamięci.

Ktoś przed dwoma laty powiedział głośno, że miejsce Kuronia i jego stadniny w historii Polski powinno znajdować się gdzieś pomiędzy Radziwiłłem a Szczęsnym Potockim. I słusznie. Najwyższy czas spuścić zasłonę ciszy nad tym śmieciem politycznym.

Władysław Gauza
Oslo, sierpień 2008

Wersja do druku

Józwa z Wronek - 26.12.08 7:29
„GPU dokonało największego cudu wszechczasów. Zdołało zmienić naturę Rosjanina, bowiem po raz pierwszy w Rosji uznano donosicielstwo za cnotę, a funkcjonariuszy tajnej policji za bohaterów „ – pisał w 1925 roku Nikołaj Bucharin ( OGPU - Obiedinionnoje Gosudarstwiennoje Politiczeskoje Uprawlenije - Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny ZSRR ).

W PRL i RP również!

Ciekawscy weterani - 22.10.08 23:11
A co zrobić p.Janie gdy pijak zza grobu kłamie ?Pozostawił młodych uczniów polskojęzycznych którzy dzielnie i dokładnie wypełniają jego i przyjaciół naukę.M.in.szkolą polską biedną młodzież aby wstąpiła w ich szeregi i wykonywała ich zlecenia.

Adam - 26.09.08 17:35
Wladziu,
Jestes taki sam jak prze laty.Zawsze darzylem Cie szacunkiem i dalej darze.
Poznalismy sie przedlaty w Oslo razem z A.Jachowiczem
Pozdrawiam serdecznie.

Zygmunt Jan Prusiński - 11.09.08 5:38
Zygmunt Jan Prusiński

DAJCIE SPOKÓJ PIJAKOWI

Jackowi von Dehnelowi

Co chcecie od pijaka, w grobie leży.
Kogo zdradził to zdradził,
kogo uratował to uratował.

Szedł pijak drogą, urwał gałązkę.
Odpędzał nią muchy i komary,
zapisał na tej drodze ślad.

Umiał bywać pomiędzy biegunami.
Bankiety go rozsadzały pustą gadką,
wolał w różach posiedzieć...

Dla mnie Kuroń Jacek to watażka
pomiędzy PZPR a Solidarnością -
umiał to rozebrać, jak dziewczynę.

1.09.2006 - Ustka

Zygmunt Jan Prusiński - 08.09.08 6:09
DZIĘKUJĘ ZA LIST

Panie Władysławie, tak to chodzi o Witolda Gauzę. Porządny człowiek - no chodzi mi o tamte lata. Co do politycznych stron polskiej rzeczywistości, to nie wiem czy bym znalazł drugi kraj, od Atlantyku do rzeki Bug, żeby tak ogłupieć. I o dziwo, przy tej technologii jakim jest Internet ! Panie Władysławie, a gdyby Internetu nie było, to co wówczas ? Chodzilibyśmy jako "Dziady" z opuszczonymi głowami... Ludzie, ci z chodnika nawet nie wiedzą - i chyba wiedzieć nie chcą, w jakim politycznym gnoju żyją. Ale widać nie ma w Polsce Polaków; chyba bractwo porozjeżdżało się po świecie a MATKA POLSKA, płacze.
Panie Władysławie, ci którzy pozostali, mogą w ogóle na Wybory nie chodzić, czy to wybory parlamentarne czy te na Wiejską 10, żeby posadzić jakiegoś następnego na fotelu prezydenckim, gościa w RP. Wrogowie mają swój elektorat. Ostatnio czytałem "Tylko Polska" nr 36, to wystarczy do wyborów 6 milionów ludzi. Zawsze podadzą i tak w procentach.
To Prawda, wyczyścili Polskę należycie - jakby z długiego Planu, więc udał się w 1989 roku "Referat Jakuba Bermana"!
Co do tego chłystka o którym Pan pisze, to w następnej korespondencji przekażę wiersz, bo po jego śmierci coś tam bzyknąłem o nim. Wiersz lekki, z dozą poetyckiego westchnienia...
"Bohaterowie" są chowani na Skałce i w Alejach Zasłużonych, a prawdziwi polscy BOHATERZY zapomniani od zaraz. Ale tak działa propaganda. A cenzura - jeszcze gorsza aniżeli ta komunistyczna w PRL-PZPR. No właśnie, gdyby nie takie Pisma internetowe jak "Kworum", "Afery Prawa", "Now@" i wiele innych, to co byśmy wiedzieli o sobie ?

Pozdrawiam - Zygmunt Jan Prusiński

Wladyslaw Gauza - 07.09.08 14:21
Do Pana Prusinskiego
Dziekuje za uwage. Pragne Pana poinformowac, ze ja nie jestem tym W.Gauza, o ktorym Pan pisze. Slyszalem o kuzynie, ktory zajmowal sie poezja, ale nazywal sie Witold Gauza. Natomiast o Wladyslawie Gauza w Slupsku nigdy nie slyszalem.
Jezeli takowy byl w Slupsku, to niewykluczone, ze pochodzi z mojej rodziny, bo Gauza, to poznanskie i Wielkopolska. Z tego co wiem, to z Wielkopolski rozeszli sie po Polsce i swiecie osoby o nazwisku Gauza. Mogli zatem byc tez i w Slupsku.
Jezeli chodzi o mnie, to krotko opowiem, ze wyrwalem sie z pazur bandy PZPRowskiej w pierwszej polowie lat 70-tych, po dokonanych prze nia mordach na Wybrzezu. W wymienionych przez Pana latach (1978-1981) organizowalem na Zachodzie - m.in. wraz z Tomaszem Strzyzewskim, (ktory skompromitowal i osmieszyl bande czerwonych, wywiezieniem i opublikowaniem dokumentow cenzury PRLowskiej) - pomoc propagandowa, moralna i materialna dla opozycji niepodleglosciowej i antytotalitarnej.
Do PRL-bis nie jezdze, bo nie czuje sie tam bezpiecznie (vide: "Parchata sprawiedliwosc" na portalu "Afery Prawa"), co wynika ze swiadomosci, ze wladze dzierzy tam ta sama banda, tyle ze wystepujaca w nowym opakowaniu; bardziej kolorowym i "lepiej wygladajacym".

Lacze serdeczne pozdrowienia
Wladyslaw Gauza

Zygmunt Jan Prusiński - 05.09.08 23:59
DO AUTORA WŁADYSŁAWA GAUZEGO

W młodości literackiej w Słupsku (1978-1981, znałem i lubiłem gościa - poetę o tym samym nazwisku: Gauza. Chyba miał na imię Władysław. Był tężnej budowy, o 5 cm wyższy ode mnie.

Był w naszym Klubie Literackim Andrzej Guzek z Lęborka. Zawsze was musiałem po swojemu rozdzielać tymi nazwiskami: Gauza - Guzek...

Jeśli to Ty jesteś, to Cię serdecznie pozdrawiam. Kilka lat temu wydałeś Władku jakąś książkę i w ZLP oddział Słupsk, miałeś tam w siedzibie spotkanie. Czytałem Twoje wiersze w gdańskim "Autografie", u Andrzeja Waśkiewicza. Gdzieś też, chyba w słupskiej prasie drukowali Twoje wiersze.

Dziękuję Ci za ten ważny artykuł "Drogą podłości do świętości". Jest doskonały !

Zygmunt Jan Prusiński
Ustka. 5 września 2008 r.

Ps. Napisz do mnie. Redaktor Zbigniew Skowroński zna mój adres.

Admin - 01.09.08 10:12
Szanowny "konradzie", a może po prostu niepoprawnie został wysłany. Na KWORUM 'cenzor' ma wieczne wakacje.

konrad - 01.09.08 9:56
Szanowna Redakcjo,
Napisalem komentarz do w/w artykulu ale go nie widze czyzby niemiescil sie w "politycznej porawnosci "?

Konrad

Wszystkich komentarzy: (9)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

16 Lipca 1945 roku
USA: W stanie Nowy Meksyk przeprowadzono pierwszą próbną eksplozję bomby atomowej.


16 Lipca 1918 roku
Na rozkaz Lenina komuniści wymordowali całą rodzinę carską.


Zobacz więcej